Najnowsze ogłoszenia i informacje

Rozporządzenie nr 3 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje, iż w dniu 21.03.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego poz. 1218 ukazało się:

ROZPORZĄDZENIE NR 3
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CHEŁMIE
z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części obszaru powiatu chełmskiego


Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 lit. b, 4, 8a, 8b, 8c, 8e, 8f, 10 i ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855)
w związku z § 18 ust. 2 pkt 1 – 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 754) zarządza się, co następuje:


§ 1. Określa się obszar skażony afrykańskim pomorem świń, obejmujący teren:
1) gminy Żmudź;
2) gminy Kamień;
3) części gminy Dorohusk położony na południe od drogi biegnącej od granicy z gminą Kamień poprzez miejscowość Puszki, Barbarówka, Turka do drogi DW 816, a następnie wzdłuż tej drogi do granicy z gminą Dubienką.


§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1, zakazuje się:
1) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Chełmie;
2) wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;
3) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstw utrzymujących świnie tusz dzików, mięsa i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików oraz produktów, pasz, substancji, sprzętu, materiałów, narzędzi i innych przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem choroby;
4) wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza ten obszar w celu handlu;
5) odławiania dzików.
6) prowadzenia:
a) targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem świń,
b) skupu, obrotu i pośrednictwa w tym obrocie świniami, pochodzącymi z obszaru, o którym mowa w §1


§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1, nakazuje się:
1) posiadaczom świń sporządzenie oraz uaktualnianie spisu wszystkich świń, z podziałem na kategorie produkcyjne; w gospodarstwach, w których świnie są utrzymywane na otwartym terenie, pierwszy spis można przeprowadzić na podstawie danych szacunkowych;
2) przetrzymywanie świń w miejscu wykluczającym ich kontakt z dzikami żyjącymi na wolności;
3) skarmianie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
4) używanie w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, środków biobójczych dopuszczonych do obrotu i wykazujących działanie przeciwwirusowe do dezynfekcji przy wejściach i wyjściach z gospodarstwa, a także przy wejściu i wyjściu do pomieszczeń, w których przetrzymywane są świnie;
5) stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w tym odkażanie rąk i obuwia;
6) zniszczenie pod urzędowym nadzorem zwłok dzików oraz mięsa, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików, u których wyniki badań próbek pobranych zgodnie z instrukcją diagnostyczną, wysłanych do badań laboratoryjnych w celu określenia genotypu określenia wirusa choroby, dały wynik pozytywny, w sposób określony w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.);
7) dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie padłych dzików Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Chełmie;
8) niezwłoczne dostarczanie przez myśliwych każdego odstrzelonego dzika wraz z patrochami i narogami do zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze i skóry dzików, wskazanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie, położonego na obszarze, o którym mowa w § 1;
9) przechowywanie w zakładach nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej tusz dzików w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz dzików z produktami, surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się afrykańskiego pomoru świń;
10) wykorzystanie tusz oraz skór i narogów odstrzelonych dzików dostarczonych przez myśliwych do zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej po uzyskaniu negatywnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń, na potrzeby własne myśliwych lub ich zniszczenie w sposób określony w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.).


§ 4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie pobiera próby do badań w kierunku wykrycia afrykańskiego
pomoru świń:
1) od padłej świni w gospodarstwie w przypadku podejrzenia wystąpienia ASF;
2) od każdego odstrzelonego dzika dostarczonego do zakładu nadzorowanego położonego na obszarze wskazanym w § 1;
3) od każdego padłego dzika.


§ 5. Wykonanie rozporządzenia powierza się: Wójtom Gminy Kamień, Żmudź, Dorohusk, Komendantowi Powiatowemu Policji w Chełmie, Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Dyrektorowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Lublinie, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Chełm oraz dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich.


§ 6. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu, rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin wymienionych w § 1.


§ 7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.


§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.


Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Chełmie
Agnieszka Lis

Załącznik do pobrania:

  1. Rozporządzenie Nr 3 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie na stronie Dziennika Urzędowego Województwa Lubelskiego poz. 1218 [pdf]