Najnowsze ogłoszenia i informacje

Rozporządzenie nr 4 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje, iż w dniu 22.05.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego poz. 2584 ukazało się:

ROZPORZĄDZENIE NR 4
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CHEŁMIE
z dnia 22 maja 2018 r.


uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu chełmskiego


Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855, z 2018 r. poz. 50), zarządza się, co następuje:


§ 1. Traci moc rozporządzenie nr 3 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 21 marca 2018r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części obszaru powiatu chełmskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 1218).
§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu,  rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin: Kamień, Żmudź i Dorohusk.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.


Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Chełmie
Agnieszka Lis

Załącznik do pobrania:

  1. Rozporządzenie Nr 4 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie na stronie Dziennika Urzędowego Województwa Lubelskiego poz 2584 - [pdf]