Najnowsze ogłoszenia i informacje

Rozporządzenie nr 8 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje, iż w dniu 14.09.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego poz. 4121 ukazało się:

ROZPORZĄDZENIE NR 8
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CHEŁMIE
z dnia 14 września 2018 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 5 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 6 czerwca
2018 r.

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855, Dz. U. z 2018 r. poz. 50, Dz. U. z 2018 r. poz. 650) w związku z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1205 z dnia 27 sierpnia 2018 r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. UE.L.2018.218.1 z 28.08.2018 r.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Nr 5 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu chełmskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 2776) § 1 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 1. Dzierżawcom obwodów łowieckich lub ich części ustalonych zgodnie z Uchwałą Nr VI/88/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 marca 2015 r., położonych na terenie powiatu chełmskiego nakazuje się:
1. przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze obwodów obejmujących powiat chełmski w ilości 576 szt. z podziałem na odstrzał:
1) 12 szt. dzików w obwodzie nr 154 i 1 szt. dzików w obwodzie nr 170 - Koło Łowieckie Nr 4 „Sokół” w Rejowcu,
2) 44 szt. dzików w obwodzie nr 155 - Koło Łowieckie Nr 5 „Dąbrowa” w Lublinie,
3) 19 szt. dzików w obwodzie nr 138 - Koło Łowieckie Nr 12 „Szóstak”,
4) 25 szt. dzików w obwodzie nr 167, 13 szt. dzików w obwodzie nr 186, 10 szt. dzików w obwodzie 204 - Koło Łowieckie Nr 22 „Chełmskie Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa”,
5) 31 szt. dzików w obwodzie nr 152, 25 szt. dzików w obwodzie nr 169, 21 szt. dzików w obwodzie nr 187 i 30 szt. dzików w obwodzie nr 205 - Koło Łowieckie Nr 23 „Szarak” w Chełmie,
6) 35 szt. dzików w obwodzie nr 166 - Koło Łowieckie Nr 53 „Bażant” w Świdniku,
7) 55 szt. dzików w obwodzie nr 184 - Koło Łowieckie Nr 67 „Krogulec”,
8) 17 szt. dzików w obwodzie nr 124 - Koło Łowieckie Nr 80 „Budowlani”,
9) 20 szt. dzików w obwodzie nr 165 i 31 szt. dzików w obwodzie nr 185 - Koło Łowieckie Nr 82 „Dubelt”,
10) 15 szt. dzików w obwodzie nr 137, 33 szt. dzików w obwodzie nr 151 i 3 szt. dzików w obwodzie nr 171 - Koło Łowieckie Nr 85 „Sokół”,
11) 33 szt. dzików w obwodzie nr 136 - Koło Łowieckie Nr 86 „Szpak”,
12) 3 szt. dzików w obwodzie nr 123 - Koło Łowieckie Nr 94 „Żak”,
13) 34 szt. dzików w obwodzie nr 202 - Koło Łowieckie Nr 95 „Pogoń”,
14) 27 szt. dzików w obwodzie nr 153 i 21 szt. dzików w obwodzie nr 168 - Koło Łowieckie Nr 163 „Orlik”,
15) 18 szt. dzików w obwodzie nr 156 – Koło Łowieckie Nr 3 „Jeleń” w Lublinie.
w terminie do dnia 28 lutego 2019 r.”.

§2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu, rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Chełm, Kamień, Leśniowice, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Wojsławice, Żmudź i Urzędów Miast Chełm, Rejowiec Fabryczny i Siedliszcze.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Chełmie
Agnieszka Lis

Załączniki do pobrania:

  1. Rozporządzenie Nr 8 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie na stronie Dziennika Urzędowego Województwa Lubelskiego poz 4121 - [pdf]
  2. Rozporządzenie Nr 5 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie na stronie Dziennika Urzędowego Województwa Lubelskiego poz 2776 - [pdf]