Najnowsze ogłoszenia i informacje

Komunikat dla rolników dot. zmian w sposobie identyfikacji i rejestracji zwierząt z gatunku świnie.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U z 2016 poz. 1605) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje o zmianach dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt z gatunku świnie:

  1. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego jest zobowiązany zgłosić kierownikowi BP ARiMR fakt posiadania siedziby stada nie później niż w dniu wprowadzenia pierwszego zwierzęcia gospodarskiego do siedziby stada.
  2. Posiadacz świń jest zobowiązany zgłosić kierownikowi BP ARiMR w terminie 7 dni zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada (kupno i sprzedaż świń).
  3. W przypadku urodzenia się świń w siedzibie stada, posiadacz zwierząt jest zobowiązany oznakować świnie w terminie 30 dni od dnia urodzenia przez nałożenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem siedziby stada. W przypadku opuszczenia siedziby stada przed upływem 30 dni oznakowania należy dokonać nie później niż przed dniem opuszczenia przez zwierzę siedziby stada.
  4. W przypadku, kiedy świnia przebywa w siedzibie stada innej niż siedziba stada urodzenia dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest zobowiązany dodatkowo ją oznakować poprzez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego siedziby stada, w której świnia przebywa 30 dni.
  5. Posiadacz świń zgłasza fakt oznakowania świń (zarówno urodzonych, jak i przebywających w siedzibie stada powyżej 30 dni) w terminie 7 dni od dnia oznakowania, podając liczbę zwierząt oznakowanych.
  6. Posiadacz zwierząt, które maja zostać wprowadzone na targ ma obowiązek przedstawić podmiotowi prowadzącemu targ opatrzony podpisem wykaz wprowadzanych zwierząt, zawierający ich numery identyfikacyjne.

Niedopełnienie w/w obowiązków skutkować będzie nałożeniem kary grzywny w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.