Rozporzadzenie MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje o zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20.12.2016r w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków – od dnia 06 kwietnia 2017r wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 04.04.2017r (Dz. U. z 2017 poz. 722), które ustala następujące:

Zakazy:

- pojenia drobiu i ptactwa wodą ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki,

- wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób – zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

Nakazy:

- utrzymywania drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami – oznacza to zabezpieczenie wybiegu dla drobiu wypuszczonego poprzez np. siatkę, zadaszenie, odstraszacze ultradźwiękowe,

- zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki,

- utrzymywania drobiu bez dostępu do zbiorników wodnych,

- zabezpieczania paszy przed dostępem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

- karmienia i pojenia w sposób zabezpieczający przed dostępem dzikich ptaków i ich odchodami,

- stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

- oczyszczania i odkażania sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

- powstrzymania się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

- dokonywania codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

Ponadto posiadacze drobiu są zobowiązani do informowania Inspekcji Weterynaryjnej lub miejscowego lekarza weterynarii o:

1) zwiększonej śmiertelności;

2) znaczącego spadku pobierania paszy i wody;

3) objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;

4) duszności;

5) sinicy i wybroczyn;

6) biegunki;

7) nagłego spadku nieśności.

Fermy drobiu, w których drób utrzymywany jest w systemie bezwybiegowym zobowiązane są do:

- wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków;

- stosowania przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku.

Załącznik:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4.04.2017r w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków -[pdf]

Informacja - zasady tymczasowej minimalnej bioasekuracji dla gesi reprodukcyjnych i gesi rzeźnych.


Zasady tymczasowej, minimalnej bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych, a także gęsi rzeźnych do 6 tyg. życia wypuszczanych na wolne powietrze w ramach aklimatyzacji.


Gęsi mogą być wypuszczane na wybieg pod warunkiem ustanowienia nad całym jego terenem zadaszenia, które kończy się z każdej niezwiązanej z budynkiem strony, pionową siatką do ziemi o oczkach zapobiegających przedostawaniu się dzikich ptaków na teren wybiegu.


Jeśli nie można zastosować ww. wariantu to:
Wypuszczanie gęsi na wybiegi może się odbywać wyłącznie w gospodarstwach, których wybiegi położone są min. 500 metrów od zbiorników wodnych, typu: rzeka, staw, jezioro.
Wybieg dla gęsi powinien być ogrodzony, a jego powierzchnia dla lepszego nadzoru powinna wynosić:
- co najmniej 0,5 m2 na sztukę w przypadku gęsi reprodukcyjnej,
- maksymalnie 19 kg na 1 m2 - dla młodych gęsi rzeźnych.
Teren wybiegu dla gęsi powinien być zaopatrzony w odpowiednią liczbę skutecznych odstraszaczy, zarówno dźwiękowych jak i wizualnych, dla ptaków dzikożyjących.
Gęsi mogą być wypuszczane w ciągu dnia w określonych godzinach, z wykluczeniem godzin wczesno - porannych i wieczornych.
W czasie przebywania gęsi na wybiegu, stada powinni pilnować wyznaczeni opiekunowie w liczbie 1 osoba na co najwyżej 1000 m 2 powierzchni wybiegu.


Ponadto, dla obu rodzajów wybiegów należy zapewnić następujące wymogi:
Teren wybiegu powinien być odkażany lub czyszczony i odkażany każdorazowo przed wypuszczeniem gęsi.
Stosowanie ściółki na wybiegu możliwie jest jedynie po jej każdorazowym odkażeniu.
Pojenie i karmienie gęsi na wybiegu jest całkowicie zabronione.

Osoba odpowiedzialna za gospodarstwo obowiązana jest do sporządzenia pisemnego planu działań i obowiązków, o których mowa powyżej, w tym ustalonych godzin udostępniania gęsiom wybiegu. W dokumentacji należy podać osoby odpowiedzialne za wdrażanie zasad bioasekuracji i ich weryfikację. Dokumentacja powinna być uzupełniania na bieżąco, nie rzadziej jednak niż raz dziennie, wraz z rejestrem zużycia środków dezynfekcyjnych, informacjami o awariach i naprawach wykonywanych na terenie wybiegów oraz wszelkimi stwierdzonymi na terenie wybiegu anomaliami, jak stwierdzenie jakichkolwiek objawów klinicznych lub upadków gęsi, a także gromadzenia się w okolicy gospodarstwa dzikich ptaków i występowania u nich jakichkolwiek objawów chorób, przede wszystkim osłabienia czy padnięć.

Załącznik do pobrania:

  1. Zasady minimalnej tymczasowej bioasekuracji - [pobierz]
  2. Lista kontrolna elementów bioasekuracji - [pobierz]

 

Ulotka informacyjna - zasady ochrony przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI

Ulotka informacyjna dla hodowców - zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Załącznik do pobrania:

  1. Ulotka informacyjna dla hodowców drobiu.

 

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii odnośnie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii odnośnie wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016r. poz. 2091)

W związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków przypominam, że od dnia 28 grudnia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016 r. poz. 2091).


Wprowadza ono m. in. nakaz przetrzymywania drobiu w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu. Nakłada również na właścicieli drobiu obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest on utrzymywany.


Wystąpienie ww. choroby pociąga za sobą skutki zabicia i utylizacji zwierząt chorych oraz ograniczenia w hodowli, handlu
i przemieszczaniu drobiu i innych ptaków.


Nieprzestrzeganie ww. nakazu może skutkować nałożeniem kary pieniężnej
wymierzonej w drodze decyzji administracyjnej

 

Załącznik do pobrania:

  1. Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

 

 

Rozporządzenie MRiRW z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Główny Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. (Dz. U z 2016 r. poz. 2091)

Żródło:

  1. Komunikat GIW dotyczący rozporządzenia MRiRW z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków Tu są naprawdę ważne rzeczy !!!