Zasady bioasekuracji - wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI)

KRD zasady bioasekuracji 15cze21 01

UWAGA HPAI

w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu włodawskiego  Wojewoda Lubelski wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania grypy ptaków, w związku z tym miejscowości z gminy Sawin - Podpakule, Petryłów, Wólka Petryłowska, Łowcza, Kolonia Łowcza , Tomaszówka objęte są obszarem zagrożonym.

UWAGA!!! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW!!!

W związku z położeniem gospodarstwa na obszarze zagrożonym przypominamy, że każdy posiadacz drobiu i ptactwa (także gołębi) zobowiązany jest do zgłoszenia miejsca ich przetrzymywania do Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz o obowiązku niezwłocznego informowania o wszystkich przypadkach padnięcia lub wystąpienia objawów chorobowych u drobiu utrzymywanego w gospodarstwie: 

tel. alarmowy 693-613-992, 

tel. stacjonarny 82 565 50 58, 

Email - chelm.piw@wiw.lublin.pl

 

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

 1. handlu drobiem i innymi ptakami na  targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych 

 2. wyprowadzania/wprowadzania z/do gospodarstwa drobiu lub innych ptaków bez pisemnej zgody PLW;

 3. utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu: 

 4. korzystania ze zbiorników wodnych znajdujących się na wolnym powietrzu w celach związanych z  hodowlą drobiu;

 5. pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo; 

 6. wypuszczania drobiu w celu odnowy populacji ptaków łownych;

 7. utrzymywania kaczek i gęsi z innymi gatunkami drobiu;

 8. wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez pisemnej zgody PLW  

 9. przemieszczania bydła, świń, koni, owiec i kóz bez pisemnej zgody PLW

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

 1. utrzymywać drób w zamkniętych pomieszczeniach, w sposób wykluczający kontakt z dzikimi ptakami i ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach (szczelna, zadaszona woliera);

 2. poić  i karmić  drób  w zamkniętym pomieszczeniu,  które uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa;

 3. zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich ptaków;

 4. stosować w gospodarstwie obuwie  i odzież ochronną przeznaczoną do pracy wyłącznie w gospodarstwie, odkażać ręce i obuwie przez osoby wchodzące/wychodzące w gospodarstwa;

 5. wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami/wyjściami do budynków, w których utrzymywany jest drób oraz przed wjazdami/wyjazdami z gospodarstwa;

 6. czyścić i odkazić środki transportu i sprzęt wykorzystywane przy do transportu drobiu i innych ptaków;

 7. prowadzić wykaz osób wchodzących/wychodzących do/z gospodarstwa (z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych)

 8. powiadomić właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku podejrzenia choroby drobiu – zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt.

NIEPRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZASAD

SKUTKOWAĆ MOŻE 

WSZCZĘCIEM POSTĘPOWANIA KARNEGO

ROZPORZĄDZENIE NR 10 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów włodawskiego i chełmskiego do pobrania tutaj

Informacja - zasady tymczasowej minimalnej bioasekuracji dla gesi reprodukcyjnych i gesi rzeźnych.


Zasady tymczasowej, minimalnej bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych, a także gęsi rzeźnych do 6 tyg. życia wypuszczanych na wolne powietrze w ramach aklimatyzacji.


Gęsi mogą być wypuszczane na wybieg pod warunkiem ustanowienia nad całym jego terenem zadaszenia, które kończy się z każdej niezwiązanej z budynkiem strony, pionową siatką do ziemi o oczkach zapobiegających przedostawaniu się dzikich ptaków na teren wybiegu.


Jeśli nie można zastosować ww. wariantu to:
Wypuszczanie gęsi na wybiegi może się odbywać wyłącznie w gospodarstwach, których wybiegi położone są min. 500 metrów od zbiorników wodnych, typu: rzeka, staw, jezioro.
Wybieg dla gęsi powinien być ogrodzony, a jego powierzchnia dla lepszego nadzoru powinna wynosić:
- co najmniej 0,5 m2 na sztukę w przypadku gęsi reprodukcyjnej,
- maksymalnie 19 kg na 1 m2 - dla młodych gęsi rzeźnych.
Teren wybiegu dla gęsi powinien być zaopatrzony w odpowiednią liczbę skutecznych odstraszaczy, zarówno dźwiękowych jak i wizualnych, dla ptaków dzikożyjących.
Gęsi mogą być wypuszczane w ciągu dnia w określonych godzinach, z wykluczeniem godzin wczesno - porannych i wieczornych.
W czasie przebywania gęsi na wybiegu, stada powinni pilnować wyznaczeni opiekunowie w liczbie 1 osoba na co najwyżej 1000 m 2 powierzchni wybiegu.


Ponadto, dla obu rodzajów wybiegów należy zapewnić następujące wymogi:
Teren wybiegu powinien być odkażany lub czyszczony i odkażany każdorazowo przed wypuszczeniem gęsi.
Stosowanie ściółki na wybiegu możliwie jest jedynie po jej każdorazowym odkażeniu.
Pojenie i karmienie gęsi na wybiegu jest całkowicie zabronione.

Osoba odpowiedzialna za gospodarstwo obowiązana jest do sporządzenia pisemnego planu działań i obowiązków, o których mowa powyżej, w tym ustalonych godzin udostępniania gęsiom wybiegu. W dokumentacji należy podać osoby odpowiedzialne za wdrażanie zasad bioasekuracji i ich weryfikację. Dokumentacja powinna być uzupełniania na bieżąco, nie rzadziej jednak niż raz dziennie, wraz z rejestrem zużycia środków dezynfekcyjnych, informacjami o awariach i naprawach wykonywanych na terenie wybiegów oraz wszelkimi stwierdzonymi na terenie wybiegu anomaliami, jak stwierdzenie jakichkolwiek objawów klinicznych lub upadków gęsi, a także gromadzenia się w okolicy gospodarstwa dzikich ptaków i występowania u nich jakichkolwiek objawów chorób, przede wszystkim osłabienia czy padnięć.

Załącznik do pobrania:

 1. Zasady minimalnej tymczasowej bioasekuracji - [pobierz]
 2. Lista kontrolna elementów bioasekuracji - [pobierz]

 

Rozporzadzenie MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje o zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20.12.2016r w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków – od dnia 06 kwietnia 2017r wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 04.04.2017r (Dz. U. z 2017 poz. 722), które ustala następujące:

Zakazy:

- pojenia drobiu i ptactwa wodą ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki,

- wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób – zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

Nakazy:

- utrzymywania drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami – oznacza to zabezpieczenie wybiegu dla drobiu wypuszczonego poprzez np. siatkę, zadaszenie, odstraszacze ultradźwiękowe,

- zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki,

- utrzymywania drobiu bez dostępu do zbiorników wodnych,

- zabezpieczania paszy przed dostępem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

- karmienia i pojenia w sposób zabezpieczający przed dostępem dzikich ptaków i ich odchodami,

- stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

- oczyszczania i odkażania sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

- powstrzymania się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

- dokonywania codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

Ponadto posiadacze drobiu są zobowiązani do informowania Inspekcji Weterynaryjnej lub miejscowego lekarza weterynarii o:

1) zwiększonej śmiertelności;

2) znaczącego spadku pobierania paszy i wody;

3) objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;

4) duszności;

5) sinicy i wybroczyn;

6) biegunki;

7) nagłego spadku nieśności.

Fermy drobiu, w których drób utrzymywany jest w systemie bezwybiegowym zobowiązane są do:

- wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków;

- stosowania przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku.

Załącznik:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4.04.2017r w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków -[pdf]

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii odnośnie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii odnośnie wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016r. poz. 2091)

W związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków przypominam, że od dnia 28 grudnia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016 r. poz. 2091).


Wprowadza ono m. in. nakaz przetrzymywania drobiu w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu. Nakłada również na właścicieli drobiu obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest on utrzymywany.


Wystąpienie ww. choroby pociąga za sobą skutki zabicia i utylizacji zwierząt chorych oraz ograniczenia w hodowli, handlu
i przemieszczaniu drobiu i innych ptaków.


Nieprzestrzeganie ww. nakazu może skutkować nałożeniem kary pieniężnej
wymierzonej w drodze decyzji administracyjnej

 

Załącznik do pobrania:

 1. Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii