Informacja - zasady tymczasowej minimalnej bioasekuracji dla gesi reprodukcyjnych i gesi rzeźnych.


Zasady tymczasowej, minimalnej bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych, a także gęsi rzeźnych do 6 tyg. życia wypuszczanych na wolne powietrze w ramach aklimatyzacji.


Gęsi mogą być wypuszczane na wybieg pod warunkiem ustanowienia nad całym jego terenem zadaszenia, które kończy się z każdej niezwiązanej z budynkiem strony, pionową siatką do ziemi o oczkach zapobiegających przedostawaniu się dzikich ptaków na teren wybiegu.


Jeśli nie można zastosować ww. wariantu to:
Wypuszczanie gęsi na wybiegi może się odbywać wyłącznie w gospodarstwach, których wybiegi położone są min. 500 metrów od zbiorników wodnych, typu: rzeka, staw, jezioro.
Wybieg dla gęsi powinien być ogrodzony, a jego powierzchnia dla lepszego nadzoru powinna wynosić:
- co najmniej 0,5 m2 na sztukę w przypadku gęsi reprodukcyjnej,
- maksymalnie 19 kg na 1 m2 - dla młodych gęsi rzeźnych.
Teren wybiegu dla gęsi powinien być zaopatrzony w odpowiednią liczbę skutecznych odstraszaczy, zarówno dźwiękowych jak i wizualnych, dla ptaków dzikożyjących.
Gęsi mogą być wypuszczane w ciągu dnia w określonych godzinach, z wykluczeniem godzin wczesno - porannych i wieczornych.
W czasie przebywania gęsi na wybiegu, stada powinni pilnować wyznaczeni opiekunowie w liczbie 1 osoba na co najwyżej 1000 m 2 powierzchni wybiegu.


Ponadto, dla obu rodzajów wybiegów należy zapewnić następujące wymogi:
Teren wybiegu powinien być odkażany lub czyszczony i odkażany każdorazowo przed wypuszczeniem gęsi.
Stosowanie ściółki na wybiegu możliwie jest jedynie po jej każdorazowym odkażeniu.
Pojenie i karmienie gęsi na wybiegu jest całkowicie zabronione.

Osoba odpowiedzialna za gospodarstwo obowiązana jest do sporządzenia pisemnego planu działań i obowiązków, o których mowa powyżej, w tym ustalonych godzin udostępniania gęsiom wybiegu. W dokumentacji należy podać osoby odpowiedzialne za wdrażanie zasad bioasekuracji i ich weryfikację. Dokumentacja powinna być uzupełniania na bieżąco, nie rzadziej jednak niż raz dziennie, wraz z rejestrem zużycia środków dezynfekcyjnych, informacjami o awariach i naprawach wykonywanych na terenie wybiegów oraz wszelkimi stwierdzonymi na terenie wybiegu anomaliami, jak stwierdzenie jakichkolwiek objawów klinicznych lub upadków gęsi, a także gromadzenia się w okolicy gospodarstwa dzikich ptaków i występowania u nich jakichkolwiek objawów chorób, przede wszystkim osłabienia czy padnięć.

Załącznik do pobrania:

  1. Zasady minimalnej tymczasowej bioasekuracji - [pobierz]
  2. Lista kontrolna elementów bioasekuracji - [pobierz]