Rozporzadzenie MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

  • Drukuj

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje o zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20.12.2016r w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków – od dnia 06 kwietnia 2017r wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 04.04.2017r (Dz. U. z 2017 poz. 722), które ustala następujące:

Zakazy:

- pojenia drobiu i ptactwa wodą ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki,

- wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób – zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

Nakazy:

- utrzymywania drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami – oznacza to zabezpieczenie wybiegu dla drobiu wypuszczonego poprzez np. siatkę, zadaszenie, odstraszacze ultradźwiękowe,

- zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki,

- utrzymywania drobiu bez dostępu do zbiorników wodnych,

- zabezpieczania paszy przed dostępem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

- karmienia i pojenia w sposób zabezpieczający przed dostępem dzikich ptaków i ich odchodami,

- stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

- oczyszczania i odkażania sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

- powstrzymania się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

- dokonywania codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

Ponadto posiadacze drobiu są zobowiązani do informowania Inspekcji Weterynaryjnej lub miejscowego lekarza weterynarii o:

1) zwiększonej śmiertelności;

2) znaczącego spadku pobierania paszy i wody;

3) objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;

4) duszności;

5) sinicy i wybroczyn;

6) biegunki;

7) nagłego spadku nieśności.

Fermy drobiu, w których drób utrzymywany jest w systemie bezwybiegowym zobowiązane są do:

- wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków;

- stosowania przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku.

Załącznik:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4.04.2017r w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków -[pdf]