STOP ASF - kampania EFSA

Unia Europejska jest największym eksporterem wieprzowiny na świecie z rocznym eksportem wynoszącym ponad
5 milionów ton. Jest to zatem jedna z najważniejszych gałęzi w unijnym rolnictwie. W porównaniu z innymi sektorami produkcji mięsa, hodowla świń ma największy udział odpowiadając za 8,5% całkowitej produkcji rolnej w UE‐27. Udział produkcji wieprzowiny w całkowitej produkcji mięsa w UE wynosi 35%.

Przemysł ten stoi jednak w obliczu poważnego kryzysu spowodowanego wirusem Afrykańskiego pomoru świń (ASF), który może doprowadzić do znacznych szkód gospodarczych lokalnie i w całej Europie.

Co to jest Afrykański pomór świń?

Afrykański pomór świń jest chorobą wirusową, która atakuje świnie domowe i dziki. Choć dla ludzi wirus ten jest nieszkodliwy, to dla świń jest zazwyczaj śmiertelny. Obecnie na ASF nie ma ani szczepionek, ani lekarstw, a wyeliminowanie tej choroby może zająć kilka lat.

W ostatniej dekadzie liczba ognisk ASF wzrosła. W chwili powstawania tego tekstu choroba nadal występuje w 12 krajach europejskich: Bułgarii, Estonii, Litwy, Łotwy, Niemczech, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainie, Węgrzech, Włoszech.

Ognisko ASF na danym obszarze lub w danym kraju może poważnie wpłynąć na przemysł wieprzowy, ponieważ prowadzi do wybicia dużej liczby trzody chlewnej, ograniczeń w handlu, i w konsekwencji znacznych strat finansowych.

Wykrywanie, zapobieganie, zgłaszanie

W obliczu tak niszczycielskich skutków pojawienia się ASF, kluczem do powstrzymania tej śmiertelnej choroby jest jej wykrywanie, zapobieganie i zgłaszanie.

Ta kampania ma na celu podniesienie świadomości i pomoc w ogólnym zrozumieniu, czym jest ASF i jak można z nim walczyć poprzez zapobieganie (jak uniknąć zakażenia i chronić gospodarstwa oraz inwentarz żywy), wykrywanie (jak rozpoznawać objawy ASF) oraz zgłaszanie (co zrobić w przypadku podejrzenia zakażenia).

Celem kampanii uruchomionej przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności jest informowanie hodowców trzody chlewnej o ASF, wspieranie krajów sąsiadujących z regionami dotkniętymi chorobą oraz pomoc w zwalczaniu choroby w Europie.

Więcej informacji:

Witryna kampanii #StopASF: https://efsa.gitlab.io/multimedia/asf/index.html#/

Europejski Urząd ds. Żywności i Bezpieczeństwa: https://www.efsa.europa.eu/

Pliki do pobrania: plakat 1, plakat 2, plakat 3, infografika

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13e ust. 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.) informuje, iż od dnia 6.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r. producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym utrzymywane są świnie – mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:

1) faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym,

2) oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie,

3) oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Rozporządzenie nr 4 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje, iż w dniu 07.08.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod poz. 4125 ukazało się:

ROZPORZĄDZENIE NR 4
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CHEŁMIE
z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8c lit. c, 8e i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148, poz. 285) oraz § 7 i 9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2015 r. poz. 754) w związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń w miejscowości Żmudź, gmina Żmudź zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. Określa się:
1) obszar zapowietrzony w powiecie chełmskim o promieniu ok. 3 km wokół ogniska afrykańskiego pomoru świń, obejmujący w gminie Żmudź miejscowości: Dryszczów, Klesztów, Rudno, Wołkowiany, Żmudź, Żmudź Kolonia;
2) obszar zagrożony w powiecie chełmskim o promieniu ok. 7 km poza obszar, o którym mowa w pkt 1, obejmujący następujące miejscowości:
a) w gminie Białopole miejscowości: Białopole, Grobelki, Teresin, Zabudnowo,
b) w gminie Dorohusk miejscowości: Kroczyn, Pogranicze, Skordiów,
c) w gminie Dubienka miejscowości: Kajetanówka, Nowokajetanówka, Radziejów, Siedliszcze, Tuchanie,
d) w gminie Kamień miejscowości: Andrzejów, Czerniejów, Haliczany, Kamień, Koczów, Majdan Pławanicki, Mołodutyn, Natalin, Pławanice, Rudolfin, Strachosław, Wolawce,
e) w gminie Leśniowice miejscowości: Alojzów, Kumów Majoracki, Kumów Plebański, Poniatówka, Sarniak, Teresin, Wygnańce,
f) w gminie Wojsławice miejscowości: Huta, Krasne, Putnowice – Kolonia, Putnowice Wielkie, Turowiec, Wólka Putnowicka,
g) w gminie Żmudź miejscowości: Annopol, Bielin, Gałęzów, Kazimierzówka, Ksawerów, Lipinki, Leszczany, Leszczany Kolonia, Maziarnia, Pobołowice, Pobołowice – Kolonia, Puszcza, Roztoka, Stanisławów, Syczów, Wólka Leszczańska.

Czytaj więcej: Rozporządzenie nr 4 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie...

Rozporządzenie nr 5 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 15 września 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje, iż w dniu 15.09.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod poz. 4570 ukazało się:

 ROZPORZĄDZENIE NR 5
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CHEŁMIE
z dnia 15 września 2020 r.

uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń


Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967, Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) zarządza się, co następuje:
§ 1. Uchyla się rozporządzenie nr 4 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 4125).
§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź oraz miejscowościach (sołectwach) na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.


Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Chełmie

Agnieszka Lis

 Załączniki do pobrania:

1. Rozporządzenie nr 5 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 15 września 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń - [pobierz]

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zmiany obszaru stref na tererenie powiatu chełmskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie przekazuje treść opublikowanej w dniu 04.07.2018r. Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/950 z dnia 03 lipca 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz.Urz. UE L 167).

 

Zmiany dotyczą następujących gmin powiatu chełmskiego:

 

do obszaru objętego ograniczeniami (STREFA CZERWONA) należy:

  • gminy Białopole, Dubienka, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny i część gminy wiejskiej Chełm położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie północną granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy oraz część gminy Dorohusk położona na północ od drogi nr E373 w powiecie chełmskim,


do obszaru zagrożenia (STREFA NIEBIESKA) należą:

  • gminy Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień i część gminy wiejskiej Chełm położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie północną granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy w powiecie chełmskim,
  • powiat miejski Chełm;