Rozporządzenie Wojewody Lubelskiegow sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części obszaru powiatów chełmskiego i hrubieszowskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje, iż w dniu 26.04.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego poz. 1218 ukazało się:

ROZPORZĄDZENIE NR 5
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części obszaru powiatów chełmskiego
i hrubieszowskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3 lit. b, 4, 7, 8b, 8c, 8g i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 z późn. zm.),
w związku z § 18 ust. 2 - 4 rozporządzenia MRiRW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego
pomoru świń (Dz. U. z 2015 r. poz. 754), po stwierdzeniu w dniu 19 kwietnia 2018 r. przypadku choroby
zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. afrykańskiego pomoru świń u dzika w powiecie
chełmskim w okolicach miejscowości Wygnańce, gmina Leśniowice, poza obszarami wymienionymi w części
I, II i III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie
środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych
państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014,
str. 63, z późn. zm.), zwanych dalej „obszarem ochronnym”, „obszarem objętym ograniczeniami” i „obszarem
zagrożenia”, dla którego to przypadku obszar skażony chorobą przekracza granice jednego powiatu, zarządza
się, co następuje:


§ 1. Określa się obszar skażony afrykańskim pomorem świń, obejmujący w powiecie chełmskim część
gminy Białopole, część gminy Wojsławice i gminę Leśniowice oraz - w powiecie hrubieszowskim - część
gminy Uchanie, gdzie zewnętrzną granicę obszaru określa się w sposób następujący:
1) od wschodu: granicę obszaru stanowi droga 844 od granicy gmin Żmudź i Białopole w powiecie
chełmskim w kierunku południowym do przecięcia z drogą 846 w gminie Uchanie, powiat hrubieszowski;
2) od południa: granicę obszaru stanowi droga 846 w kierunku zachodnim przez gminę Uchanie w powiecie
hrubieszowskim i gminę Wojsławice w powiecie chełmskim, do granicy powiatów chełmskiego
i krasnostawskiego;
3) od zachodu: granicę obszaru stanowi granica powiatów chełmskiego i krasnostawskiego w kierunku
północnym do granicy gminy Leśniowice z gminą wiejską Chełm w powiecie chełmskim;
4) od północy: granicę obszaru stanowi północna granica gminy Leśniowice w kierunku wschodnim,
następnie wschodnia granica gminy Leśniowice w kierunku południowym i ponownie w kierunku
wschodnim do granicy gmin Wojsławice – Żmudź, następnie granica tych gmin w kierunku wschodnim do
granicy gmin Żmudź – Białopole, następnie granica gmin Żmudź - Białopole w kierunku północnym
i wschodnim do przecięcia z drogą 844.


§ 2. Na obszarze skażonym, o którym mowa w § 1, zakazuje się:
1. przywożenia do gospodarstwa i wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;
2. wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;
3. wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza ten obszar w celu handlu;
4. uboju świń na własny użytek bez poinformowania właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii o tym fakcie w celu przeprowadzenia badania przedubojowego;
5. wywożenia z gospodarstwa padłych świń do zakładów utylizacyjnych bez uprzedniego poinformowania właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii o tym fakcie w celu pobrania prób do badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń;
6. prowadzenia targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem świń;
7. dokarmiania dzików.


§ 3. Na obszarze skażonym, o którym mowa w § 1, nakazuje się:
1. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie,
i wyjściami z tego gospodarstwa oraz przed wjazdami do gospodarstwa i wyjazdami z tego gospodarstwa,
a także przed wejściami do budynków lub pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych
budynków oraz stałe utrzymywanie mat w stanie zapewniającym skuteczność działania środka
dezynfekcyjnego;
2. oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu po każdym
przemieszczeniu:
a) świń i dzików,
b) tusz świń i dzików,
c) produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń i dzików,
d) pasz,
d) nawozów naturalnych,
e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby.
3. niezwłoczne powiadamianie właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii przez zarządców
i dzierżawców obwodów łowieckich o padłych dzikach;
4. prowadzenie poszukiwania padłych dzików przez pracowników Służb Leśnych;
5. niezwłoczne dostarczanie przez myśliwych odstrzelonych dzików wraz z patrochami i narogami do
nadzorowanego przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii zakładu, położonego na obszarze,
o którym mowa w § 1, gdzie tusze, części ciała i skóry dzików przechowuje się w sposób zapobiegający
bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz, części ciała i skór dzików z surowcami i innymi
przedmiotami, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się wirusa afrykańskiego pomoru świń;
6. wykorzystanie na potrzeby własne myśliwych lub zniszczenie w sposób przewidziany w rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy
sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez
ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia
zwierzęcego), Dz. Urz. UE L 300 z 14.XI.2009 r. z późn. zm., tusz oraz skór i narogów odstrzelonych dzików
dostarczonych przez myśliwych do nadzorowanego przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii
zakładu, po wykluczeniu u tych dzików afrykańskiego pomoru świń w wyniku badań laboratoryjnych. Dziki te,
bez patrochów, są kwalifikowane jako materiał kategorii 3 oraz podlegają usunięciu zgodnie
z art. 14 rozporządzenia nr 1069/2009. Patrochy tych dzików kwalifikowane są jako materiał kategorii 2 oraz
podlegają usunięciu i przetworzeniu zgodnie z art. 13 rozporządzenia 1069/2009;
7. zniszczenie, pod urzędowym nadzorem, zwłok dzików oraz mięsa, produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików, u których w wyniku badań laboratoryjnych
stwierdzono afrykański pomór świń, kwalifikowanych jako materiał kategorii 1, podlegający usunięciu zgodnie
z art. 12 rozporządzenia nr 1069/2009.


§ 4. Na obszarze skażonym, o którym mowa w § 1, właściwy Powiatowy Lekarz Weterynarii przeprowadza
badania, zgodnie z instrukcją diagnostyczną, w celu stwierdzenia albo wykluczenia afrykańskiego pomoru
świń:

a) świń chorych lub padłych;
b) świń zgłoszonych do uboju na własny użytek – w przypadku podejrzenia afrykańskiego pomoru świń;
c) wszystkich dzików odstrzelonych lub padłych.
§ 5. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Chełmie
i Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Hrubieszowie, Wójtom Gmin: Białopole, Leśniowice i Wojsławice
w powiecie chełmskim, Wójtowi Gminy Uchanie w powiecie hrubieszowskim, Nadleśniczemu Nadleśnictwa
Chełm, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Strzelce, zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich na obszarze
skażonym.


§ 6. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu
i rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin: Białopole, Leśniowice, Wojsławice i Uchanie oraz
w miejscowościach (sołectwach) na obszarze skażonym.


§ 7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.


§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.


Wojewoda Lubelski
Przemysław Czarnek

Załaczniki:

1. ROZPORZĄDZENIE NR 5 WOJEWODY LUBELSKIEGO Rozporządzenie nr 5 wojewody Lubelskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części obszaru powiatów chełmskiego i hrubieszowskiego - [pdf]