Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów chełmskiego, łęczyńskiego i włodawskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje, iż w dniu 30.05.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego poz. 2711 ukazało się:

ROZPORZĄDZENIE NR 6

WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów chełmskiego, łęczyńskiego i włodawskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8d i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1855 z późn. zm.), w związku z wyznaczeniem w dniu 22 maja 2018 r. w powiecie chełmskim dwóch ognisk choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. afrykańskiego pomoru świń u świń, w miejscowości Tarnów, gmina Wierzbica, oraz w miejscowości Malinówka, gmina Sawin, dla których obszar zagrożony chorobą przekracza granice jednego powiatu, zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się:

1) obszar zapowietrzony w powiecie chełmskim o promieniu ok. 3 km wokół ogniska afrykańskiego pomoru świń wyznaczonego w miejscowości Tarnów, gmina Wierzbica, obejmujący część gminy Wierzbica i część gminy Sawin, gdzie zewnętrzną granicę obszaru określa się w sposób następujący:

a) od wschodu - granicę obszaru stanowi po wschodniej stronie Stawu Bagno granica gmin Wierzbica i Sawin od granicy powiatu włodawskiego w kierunku południowo-zachodnim do ściany lasu, ściana lasu w kierunku wschodnim do początku drogi 1730L. Od tego miejsca - wschodnia granica miejscowości Aleksandrówka, obejmując tę miejscowość, przecinając drogę 1717L, do północnowschodniego krańca lasu, następnie wschodnia ściana tego lasu w kierunku południowo-wschodnim;

b) od południa - granicę obszaru stanowi południowa ściana lasu w kierunku zachodnim do miejscowości Chylin Wielki, obejmując tę miejscowość, następnie północno-wschodnia i północno-zachodnia ściana Lasu Chylińskiego do północno-zachodniego skraju tego lasu, dalej linia drzew do przecięcia z drogą 1719L w okolicach miejscowości Bakus-Wanda;

c) od zachodu - granicę obszaru stanowi droga 1719L w kierunku północno-zachodnim, obejmując miejscowość Wólka Tarnowska, do przecięcia z drogą 1717L. Od tego miejsca linia prosta w kierunku północnym do styku granic powiatów chełmskiego (gmina Wierzbica), łęczyńskiego (gmina Cyców) i włodawskiego (gmina Urszulin)

d) od północy - granicę obszaru stanowi granica powiatów chełmskiego i włodawskiego do granicy gmin Wierzbica i Sawin w powiecie chełmskim po wschodniej stronie Stawu Bagno.

2) obszar zapowietrzony w powiecie chełmskim o promieniu ok. 3 km wokół ogniska afrykańskiego pomoru świń wyznaczonego w miejscowości Malinówka, gmina Sawin, obejmujący część gminy Sawin, gdzie zewnętrzną granicę obszaru określa się w sposób następujący:

a) od wschodu - granicę obszaru stanowi droga 1729L od północnej granicy miejscowości Bukowa Wielka w kierunku południowym, obejmując całą miejscowość Bukowa Wielka, przez miejscowość Bukowa Mała, obejmując ją w całości, do przecięcia z drogą 1821L;

b) od południa – granicę obszaru stanowi droga 1821L w kierunku zachodnim do północnej granicy miejscowości Sawin, następnie północna granica tej miejscowości do ulicy Chuteckiej;

c) od zachodu – granicę obszaru stanowi ulica Chutecka w kierunku północno-zachodnim do granicy Chełmskiego Parku Krajobrazowego, następnie droga wzdłuż granicy tego Parku w kierunku północnowschodnim, obejmując miejscowość Bachus;

d) od północy – granicę obszaru stanowi północna granica Chełmskiego Parku Krajobrazowego w kierunku wschodnim, przechodząca w drogę polną, dalej – ta droga do przecięcia z drogą 812, droga 812 w kierunku północnym do granicy lasu, granica lasu w kierunku wschodnim do drogi 1729L na wysokości północnej granicy miejscowości Bukawa Wielka.

3) obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń o promieniu około 7 km poza obszar, o którym mowa w pkt 1 i pkt 2, obejmujący część gmin Wierzbica, Sawin i Ruda Huta w powiecie chełmskim, część gminy Cyców w powiecie łęczyńskim, część gmin Hańsk, Urszulin i Wola Uhruska w powiecie włodawskim, gdzie zewnętrzną granicę obszaru określa się następująco:

a) od wschodu - granicę obszaru stanowi granica Sobiborskiego Parku Krajobrazowego od drogi 1722L (Macoszyn Mały – Kosyń) w kierunku południowo-wschodnim do wysokości miejscowości Józefów, położonej na południe od granicy Parku, następnie linia prosta w kierunku południowym poprowadzona po wschodniej stronie miejscowości Józefów do drogi 819, następnie zachodnia granica miejscowości Uhrusk w kierunku południowym, zachodnia granica miejscowości Stanisławów do drogi w kierunku miejscowości Potoki, obejmując miejscowość Potoki, dalej – zachodnia ściana lasu w kierunku południowym, następnie granica powiatów chełmskiego i włodawskiego przez drogę 1733L w kierunku południowo-wschodnim do granicy gminy Sawin, granica gmin Sawin i Ruda Huta w kierunku południowo-zachodnim do południowo-zachodniego krańca gminy Sawin, stąd – linia prosta w kierunku południowo-zachodnim przez drogę 1821 w połowie odległości między miejscowościami Iłowa i Ruda, następnie przez rzekę Uherka, do południowo-wschodniego krańca lasu w Chełmskim Parku Krajobrazowym w okolicy miejscowości Zarudnia, nie obejmując tej miejscowości;

b) od południa - granicę obszaru stanowi południowa ściana lasu w Chełmskim Parku Krajobrazowym w kierunku zachodnim do krańca południowego, następnie zachodnia ściana tego lasu w kierunku północnym do wysokości miejscowości Czułczyce, południowa granica tej miejscowości w kierunku zachodnim przez drogę 812 do zachodniej granicy miejscowości Krobonosz, obejmując ją od południa, do granicy gmin Sawin i Wierzbica. Granica tych gmin w kierunku zachodnim do linii energetycznej, linia energetyczna w kierunku północno-zachodnim do drogi 1805L, obejmując miejscowość Pniówno, droga 1805L do przecięcia z drogą 841, a od tego miejsca – południowo-wschodnia ściana lasu do rzeki Świnka

c) od zachodu – granicę obszaru stanowi rzeka Świnka w kierunku zachodnim, obejmując od południa miejscowość Olchowiec, następnie w kierunku północno-zachodnim do granicy powiatów chełmskiego i łęczyńskiego (gmina Cyców), obejmując tu od południa miejscowość Ludwinów, i dalej – przez most na drodze 1801 w miejscowości Cyców Kolonia II - w kierunku Lasu Świerszczowskiego. Granicę obszaru stanowi następnie zachodnia ściana tego lasu do drogi 831, droga 831 w kierunku północnowschodnim do wysokości miejscowości Zabrodzie w gminie Urszulin, powiat włodawski, obejmując miejscowość Zabrodzie, następnie zachodnia granica miejscowości Andrzejów, obejmując tą miejscowość;

d) od północy – granicę obszaru stanowi w kierunku wschodnim droga Andrzejów – Wincencin – KulczynKulczyn Kolonia – Ujazdów – Hańsk Kolonia – Hańsk Pierwszy – Hańsk Drugi, obejmując wszystkie te miejscowości, następnie z miejscowości Hańsk Drugi ul. Leśna w kierunku południowo-wschodnim do przecięcia z drogą 812 na wysokości drogi 1722L, droga 1722L w kierunku wschodnim przez Macoszyn Mały, obejmując tą miejscowość, do granicy Sobiborskiego Parku Krajobrazowego.

§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 i pkt 2 zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie;

2) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń i zwierząt innych niż świnie bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie;

3) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;

4) organizowania targów, wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt;

5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie;

6) organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów;

7) wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Na obszarach zapowietrzonych, o którym mowa w § 1 pkt 1 i pkt 2 nakazuje się:

1) oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:

a) zwierząt,

b) tusz,

c) pasz,

d) nawozów naturalnych,

e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

4) oznakowanie obszaru poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach, trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY” Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m;

5) umieszczenie na drogach wylotowych z obszaru mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie oraz ich utrzymywanie w stanie wilgotnym;

6) umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, naczyń ze środkiem do dezynfekcji rąk oraz mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym;

7) pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu.

§ 4. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 3 zakazuje się:

1) wywożenia z gospodarstw i przywożenia do gospodarstw świń oraz materiału biologicznego świń bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;

2) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;

3) organizowania targów i wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt.

§ 5. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 3 nakazuje się:

1) oczyszczanie, odkażanie, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:

a) zwierząt,

b) tusz,

c) pasz,

d) nawozów naturalnych,

e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamianie właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”. Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m.

§ 6. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, § 3, § 4 i § 5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.

§ 7. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Chełmie, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Łęcznej, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii we Włodawie, Staroście Chełmskiemu, Staroście Łęczyńskiemu, Staroście Włodawskiemu, Komendantowi Miejskiemu Policji w Chełmie, Komendantowi Powiatowemu Policji w Łęcznej, Komendantowi Powiatowemu Policji we Włodawie, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej, Komendantowi Powiatowemu Policji we Włodawie, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Lublinie, Lubelskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie, Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łęcznej, Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie, Wójtom Gmin: Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Cyców, Hańsk, Urszulin, Wola Uhruska.

§ 8. Wójtowie Gmin Wierzbica i Sawin oznaczą obszary zapowietrzone w sposób określony w § 3 pkt 4.

§ 9. Wójtowie Gmin: Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Cyców, Hańsk, Urszulin, Wola Uhruska oznaczą obszar zagrożony afrykańskim pomorem świń w sposób określony w § 5 pkt 4.

§ 10. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu oraz przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin: Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Cyców, Hańsk, Urszulin, Wola Uhruska oraz w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.

§ 11. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

Wojewoda Lubelski

Przemysław Czarnek

Załacznik:

1. Rozporządzenie nr 6 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów chełmskiego, łęczyńskiego i włodawskiego - [pdf]