Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje o zmianie przepisów

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie z dniem 21 kwietnia 2021r. nastąpiła zmiana przepisów weterynaryjnych dotycząca podmiotów utrzymujących zwierzęta oraz w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) do pobrania tutaj

 

 

Informacja o niepokojącej sytuacji dotyczącej występowanie ognisk wysoce zjadliwej grypie ptaków

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W CHEŁMIE

W związku z niepokojącą sytuacją dotyczącą występowania ognisk wysoce
zjadliwej grypy ptaków w kraju Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie
przypomina o zakazach i nakazach wynikających z rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków
związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz.
722).
Zgodnie z opisanym powyżej rozporządzeniem przypominamy o:
1) zakazie:
a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze
zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany
drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;
2) nakazie:
a) utrzymywania drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi
ptakami,
b) zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest
utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych
stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
c) utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników
wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
d) przechowywania paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed
kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

e) karmienia i pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób
zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich
odchodami,
f) wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków
inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej
zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w których
drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
g) stosowania przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których
jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego,
przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm,
w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
h) stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu
zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków
inwentarskich,
i) oczyszczania i odkażania sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu
przed każdym ich użyciem,
j) powstrzymania się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin
uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności
związanych z obsługą drobiu,
k) dokonywania codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem
dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby
padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

Więcej informacji do pobrania tutaj

ROZPORZĄDZENIE NR 1 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 7 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie Nr 33 Wojewody Lubelskiego w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na terenie województwa lubelskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje, iż w dniu 7 stycznia 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod poz. 116 ukazało się:

 

ROZPORZĄDZENIE NR 1

WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 7 stycznia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie Nr 33 Wojewody Lubelskiego
w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na terenie województwa lubelskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 8, pkt 8b, pkt 8c, pkt 10 oraz art. 47a ust. 1-1a ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421),
zarządza się co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Nr 33 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie sanitarnego
odstrzału dzików na terenie województwa lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 4259), zmienionym
rozporządzeniem Nr 40 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 września 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego
poz. 4458), następnie rozporządzeniem Nr 52 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Lubelskiego poz. 5952) § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 1. 1. Zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich lub ich części położonych na terenie
województwa lubelskiego, ustalonych zgodnie z uchwałą Nr VI/88/2015 Sejmiku Województwa
Lubelskiego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody
łowieckie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r. poz. 1566), a także dyrektorowi Poleskiego Parku
Narodowego oraz dyrektorowi Roztoczańskiego Parku Narodowego, nakazuje się w terminie do
28 lutego 2021 r. podjęcie działań, o których mowa w ust. 2-5.”.
§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez właściwych Powiatowych Lekarzy
Weterynarii w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

 

Załączniki:

Rozporządzenie nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 stycznia 2020 r.zmieniające rozporządzenie Nr 33 Wojewody Lubelskiego w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na terenie województwa lubelskiego[pdf]

Rozporządzenie nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu chełmskiego

ROZPORZĄDZENIE NR 1

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CHEŁMIE

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu chełmskiego


Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8, 8a, 8b i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. 15 lipca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), w związku
z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/1402 z dnia 5 października 2020 r. zmieniającą załącznik do decyzji
wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do
afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz. U. UE. L. z 2020 r. Nr 324, str. 37),
zarządza się, co następuje:
§ 1. Dzierżawcom obwodów łowieckich lub ich części ustalonych zgodnie z uchwałą Nr VI/88/2015
Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 marca 2015 r., położonych na terenie powiatu chełmskiego
nakazuje się:
1) przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze obwodów obejmujących powiat chełmski
w ilości 114 szt. z podziałem na odstrzał:
a) 6 szt. dzików w obwodzie 156 – Koło łowieckie nr 3 w Lublinie,
b) 2 szt. dzików w obwodzie nr 154, 1 szt. dzików w obwodzie nr 170 - Koło łowieckie Nr 4 „Sokół”
w Rejowcu,
c) 10 szt. dzików w obwodzie nr 155 - Koło łowieckie Nr 5 „Dąbrowa” w Lublinie,
d) 3 szt. dzików w obwodzie nr 138 - Koło łowieckie Nr 12 „Szóstak” w Lublinie,
e) 3 szt. dzika w obwodzie nr 167, 4 szt. dzika w obwodzie nr 186, 2 szt. dzika w obwodzie nr 204 - Koło
łowieckie Nr 22 „Chełmskie Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa” w Chełmie,
f) 5 szt. dzików w obwodzie nr 152, 4 szt. dzików w obwodzie nr 169, 4 szt. dzików w obwodzie nr
187 i 4 szt. dzików w obwodzie nr 205 - Koło łowieckie Nr 23 „Szarak” w Chełmie,
g) 12 szt. dzików w obwodzie nr 166 – Koło łowieckie nr 53 „Bażant”,
h) 6 szt. dzików w obwodzie nr 165 i 2 szt. dzików w obwodzie nr 185 - Koło łowieckie Nr 82 „Dubelt”
w Chełmie,
i) 6 szt. dzików w obwodzie nr 137, 5 szt. dzika w obwodzie nr 151 i 6 szt. dzików w obwodzie nr 171 -
Koło łowieckie Nr 85 „Sokół” w Chełmie,
j) 4 szt. dzików w obwodzie nr 136 – Koło łowieckie Nr 86 „Szpak”,
k) 3 szt. dzików w obwodzie nr 184 – Koło łowieckie Nr 67 „Krogulec”,
l) 6 szt. dzików w obwodzie nr 202 - Koło łowieckie Nr 95 „Pogoń”,
m) 4 szt. dzików w obwodzie nr 124 – Koło łowieckie Nr 80 „Budowlani”,
n) 6 szt. dzików w obwodzie nr 123 – Koło łowieckie Nr 94 „Żak”,

o) 3 szt. dzika w obwodzie nr 153, 3 szt. dzika w obwodzie nr 168- Koło łowieckie Nr 163 „Orlik”
w Chełmie,
- w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.;
2) niezwłoczne zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Chełmie każdego przypadku padnięcia
dzika;
3) niezwłoczne dostarczanie tusz odstrzelonych dzików do miejsc wskazanych przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Chełmie, gdzie będą przetrzymywane do czasu uzyskania wyniku badania laboratoryjnego
w kierunku afrykańskiego pomoru świń;
4) w przypadku wykluczenia afrykańskiego pomoru świń zagospodarowanie tusz odstrzelonych dzików przez
ich utylizację lub przeznaczenie do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego.
§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego
przekazu, rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin Białopole, Dorohusk, Dubienka, Chełm,
Kamień, Leśniowice, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Wojsławice,
Żmudź i Urzędów Miast Chełm, Rejowiec Fabryczny i Siedliszcze.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Chełmie

Agnieszka Lis

 Załączniki do pobrania:

1. Rozporządzenie nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu chełmskiego - [pobierz]

Rekrutacja kadry medycznej do szpitala tymczasowego

Wojewoda Lubelski poszukuje kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy w organizowanym szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19 z terenu województwa lubelskiego

W związku z eskalacją epidemii choroby wywołanej wirusem SARS–CoV–2, zaistniała konieczność podjęcia na terenie całego kraju działań na niespotykaną dotąd skalę i przyjęcia niestandardowych rozwiązań. Jednym z nich jest tworzenie szpitali tymczasowych. Obecnie w wielu placówkach opieki zdrowotnej występują niedobory łóżek oraz kadry medycznej. Rosnąca liczba chorych w powiązaniu
z czasowym wyłączeniem z pracy personelu medycznego, spowodowanym chorobami, izolacją
lub kwarantanną, pomimo wielkiego wysiłku i poświęcenia czynnych pracowników oraz społecznej solidarności, prowadzi do trudnej sytuacji w zakresie opieki nad pacjentami.

Wychodząc naprzeciw konieczności zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego oraz realizując misję wyznaczoną przez Rząd RP, Wojewoda Lubelski PILNIE poszukujeosób gotowych do podjęcia pracy w organizowanym w Lublinie szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19, przede wszystkim z wykształceniem medycznym i doświadczeniem zawodowym w podmiotach leczniczych systemu ochrony zdrowia.

Czytaj więcej: Rekrutacja kadry medycznej do szpitala tymczasowego