Rozporządzenie Wojewody Lubelskiegow sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części obszaru powiatów chełmskiego i hrubieszowskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje, iż w dniu 26.04.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego poz. 1218 ukazało się:

ROZPORZĄDZENIE NR 5
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części obszaru powiatów chełmskiego
i hrubieszowskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3 lit. b, 4, 7, 8b, 8c, 8g i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 z późn. zm.),
w związku z § 18 ust. 2 - 4 rozporządzenia MRiRW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego
pomoru świń (Dz. U. z 2015 r. poz. 754), po stwierdzeniu w dniu 19 kwietnia 2018 r. przypadku choroby
zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. afrykańskiego pomoru świń u dzika w powiecie
chełmskim w okolicach miejscowości Wygnańce, gmina Leśniowice, poza obszarami wymienionymi w części
I, II i III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie
środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych
państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014,
str. 63, z późn. zm.), zwanych dalej „obszarem ochronnym”, „obszarem objętym ograniczeniami” i „obszarem
zagrożenia”, dla którego to przypadku obszar skażony chorobą przekracza granice jednego powiatu, zarządza
się, co następuje:


§ 1. Określa się obszar skażony afrykańskim pomorem świń, obejmujący w powiecie chełmskim część
gminy Białopole, część gminy Wojsławice i gminę Leśniowice oraz - w powiecie hrubieszowskim - część
gminy Uchanie, gdzie zewnętrzną granicę obszaru określa się w sposób następujący:
1) od wschodu: granicę obszaru stanowi droga 844 od granicy gmin Żmudź i Białopole w powiecie
chełmskim w kierunku południowym do przecięcia z drogą 846 w gminie Uchanie, powiat hrubieszowski;
2) od południa: granicę obszaru stanowi droga 846 w kierunku zachodnim przez gminę Uchanie w powiecie
hrubieszowskim i gminę Wojsławice w powiecie chełmskim, do granicy powiatów chełmskiego
i krasnostawskiego;
3) od zachodu: granicę obszaru stanowi granica powiatów chełmskiego i krasnostawskiego w kierunku
północnym do granicy gminy Leśniowice z gminą wiejską Chełm w powiecie chełmskim;
4) od północy: granicę obszaru stanowi północna granica gminy Leśniowice w kierunku wschodnim,
następnie wschodnia granica gminy Leśniowice w kierunku południowym i ponownie w kierunku
wschodnim do granicy gmin Wojsławice – Żmudź, następnie granica tych gmin w kierunku wschodnim do
granicy gmin Żmudź – Białopole, następnie granica gmin Żmudź - Białopole w kierunku północnym
i wschodnim do przecięcia z drogą 844.

Czytaj więcej: Rozporządzenie Wojewody Lubelskiegow sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części...

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zwalczania ASF - obszar objęty ograniczeniami (2)

Uwaga!!!

 

Z dniem 22.02.2018r. na mocy Decyzji (UE) 2018/263 zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich do obszaru objętego ograniczeniami wchodzą:

 - gminy Ruda-Huta, Sawin, Wierzbica

 

Zasady obowiązujące gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną w obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona) to:

 

    W obrębie strefy czerwonej:

 • przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni możliwa po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczenie świń,
 • po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy,
 • nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem muszą być zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii, 
 • istnieje możliwość zgromadzenia świń przemieszczanych do rzeźni w miejscu przeznaczonym na skup zwierząt lub przeznaczonym na targ; miejsce to musi znajdować się na obszarze objętym ograniczeniami; takie przemieszczenie jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii (należy wcześniej złożyć do niego wniosek o wydanie pozwolenia).


    Poza strefę czerwoną w granicach Polski:

 • przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia,
 • dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:
 • muszą przebywać w gospodarstwie 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
 • pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących z obszarów zagrożenia albo objętego ograniczeniami w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,
 • pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),
 • zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem,
 • nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF - następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.

Warunki transportu zwierząt:

Środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, po rozładunku muszą być czyszczone i odkażane najszybciej jak to możliwe, a dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażania po ostatnim przemieszczeniu zwierząt (albo jego kopia) muszą być przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii.

Załącznik: Ulotka strefa czerwona (obszar objęty ograniczeniami)

 

Komunikat prasowy dotyczący wyznaczenia dwudziestego dziewiątego i trzydziestego ogniska afrykańskiego pomoru świń w Polsce

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący wyznaczenia dwudziestego dziewiątego i trzydziestego ogniska afrykańskiego pomoru świń w Polsce [link]

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zwalczania ASF - obszar objęty ograniczeniami

Uwaga!!!

 

Z dniem 07.12.2017r. na mocy Decyzji (UE) 2017/2267 zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich do obszaru objętego ograniczeniami wchodzą:

 - część gminy Sawin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łącząca miejscowość Chutcze z miejscowością Sawin, wzdłuż ulic Brzeska, Wygon i Podgrabowa w miejscowości Sawin, a dalej wzdłuż drogi stanowiącej przedłużenie ulicy Podgrabowa w kierunku wschodnim do granicy gminy w powiecie chełmskim.

Zasady obowiązujące gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną w obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona) to:

 

    W obrębie strefy czerwonej:

 • przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni możliwa po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczenie świń,
 • po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy,
 • nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem muszą być zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii, 
 • istnieje możliwość zgromadzenia świń przemieszczanych do rzeźni w miejscu przeznaczonym na skup zwierząt lub przeznaczonym na targ; miejsce to musi znajdować się na obszarze objętym ograniczeniami; takie przemieszczenie jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii (należy wcześniej złożyć do niego wniosek o wydanie pozwolenia).


    Poza strefę czerwoną w granicach Polski:

 • przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia,
 • dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:
 • muszą przebywać w gospodarstwie 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
 • pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących z obszarów zagrożenia albo objętego ograniczeniami w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,
 • pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),
 • zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem,
 • nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF - następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.

Warunki transportu zwierząt:

Środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, po rozładunku muszą być czyszczone i odkażane najszybciej jak to możliwe, a dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażania po ostatnim przemieszczeniu zwierząt (albo jego kopia) muszą być przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii.

Załącznik: Ulotka strefa czerwona (obszar objęty ograniczeniami)

 

Komunikat prasowy dotyczący wyznaczenia dwudziestego szóstego, dwudziestego siódmego i dwudziestego ósmego ogniska afrykańskiego pomoru świń w Polsce

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący wyznaczenia dwudziestego szóstego, dwudziestego siódmego i dwudziestego ósmego ogniska afrykańskiego pomoru świń w Polsce [link]