ROZPORZĄDZENIE NR 1 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 7 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie Nr 33 Wojewody Lubelskiego w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na terenie województwa lubelskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje, iż w dniu 7 stycznia 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod poz. 116 ukazało się:

 

ROZPORZĄDZENIE NR 1

WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 7 stycznia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie Nr 33 Wojewody Lubelskiego
w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na terenie województwa lubelskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 8, pkt 8b, pkt 8c, pkt 10 oraz art. 47a ust. 1-1a ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421),
zarządza się co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Nr 33 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie sanitarnego
odstrzału dzików na terenie województwa lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 4259), zmienionym
rozporządzeniem Nr 40 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 września 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego
poz. 4458), następnie rozporządzeniem Nr 52 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Lubelskiego poz. 5952) § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 1. 1. Zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich lub ich części położonych na terenie
województwa lubelskiego, ustalonych zgodnie z uchwałą Nr VI/88/2015 Sejmiku Województwa
Lubelskiego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody
łowieckie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r. poz. 1566), a także dyrektorowi Poleskiego Parku
Narodowego oraz dyrektorowi Roztoczańskiego Parku Narodowego, nakazuje się w terminie do
28 lutego 2021 r. podjęcie działań, o których mowa w ust. 2-5.”.
§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez właściwych Powiatowych Lekarzy
Weterynarii w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

 

Załączniki:

Rozporządzenie nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 stycznia 2020 r.zmieniające rozporządzenie Nr 33 Wojewody Lubelskiego w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na terenie województwa lubelskiego[pdf]

Rekrutacja kadry medycznej do szpitala tymczasowego

Wojewoda Lubelski poszukuje kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy w organizowanym szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19 z terenu województwa lubelskiego

W związku z eskalacją epidemii choroby wywołanej wirusem SARS–CoV–2, zaistniała konieczność podjęcia na terenie całego kraju działań na niespotykaną dotąd skalę i przyjęcia niestandardowych rozwiązań. Jednym z nich jest tworzenie szpitali tymczasowych. Obecnie w wielu placówkach opieki zdrowotnej występują niedobory łóżek oraz kadry medycznej. Rosnąca liczba chorych w powiązaniu
z czasowym wyłączeniem z pracy personelu medycznego, spowodowanym chorobami, izolacją
lub kwarantanną, pomimo wielkiego wysiłku i poświęcenia czynnych pracowników oraz społecznej solidarności, prowadzi do trudnej sytuacji w zakresie opieki nad pacjentami.

Wychodząc naprzeciw konieczności zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego oraz realizując misję wyznaczoną przez Rząd RP, Wojewoda Lubelski PILNIE poszukujeosób gotowych do podjęcia pracy w organizowanym w Lublinie szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19, przede wszystkim z wykształceniem medycznym i doświadczeniem zawodowym w podmiotach leczniczych systemu ochrony zdrowia.

Czytaj więcej: Rekrutacja kadry medycznej do szpitala tymczasowego

Rozporządzenie nr 3 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu Gminy Dorohusk

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje, iż w dniu 29.06.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod poz. 3492 ukazało się:

 

ROZPORZĄDZENIE NR 3
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CHEŁMIE
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu Gminy Dorohusk.

 

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 148) zarządza się, co następuje:
§ 1. Uchyla się rozporządzenie nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu Gminy Dorohusk (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 2073).
§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu, rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Dorohusk oraz w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zagrożonym.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

 Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Chełmie
Agnieszka Lis

Załączniki do pobrania:

1. Rozporządzenie nr 3 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu Gminy Dorohusk - [tutaj]

Zasady ochrony drobiu przed grypą ptaków

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • utrzymywania drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • zaleca się osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

 

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

 • karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
 • przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

 

ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU

 • przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;
 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich;
 • szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;
 • rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
 • wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny; obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;
 • rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa; używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób; brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

 • słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);
 • należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków; należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
 • nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
 • nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);
 • jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.

Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zaleceń może powodować wzrost zagrożenia grypą ptaków.

Informacja o niepokojących objawach chorobowych lub padnięciach drobiu powinna być niezwłocznie przekazana do powiatowego lekarza weterynarii.

Załączniki:

 1. ULOTKA Zasady ochrony drobiu przed grypą ptaków - [pobierz]
 2. Ulotka apel /zasady ochrony - [pobierz]

Zmiana zasad bezpośredniej obsługi interesantów

UWAGA!!!

 

Na podstawie zarządzenia Nr 6/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie
z dnia 02.06.2020r

Wprowadza się organizację bezpośredniej obsługi interesantów dostosowana do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest za zachowaniem zasady, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko.

Interesanci wchodzący do urzędu zobowiązani są zakrywać usta i nos.

Celem zwiększenia bezpieczeństwa i ograniczenia do minimum czasu oczekiwania na miejscu, rekomenduje się wcześniejsze uzgodnienie – telefoniczne lub mailowe – terminu wizyty w Inspektoracie