Rozporządzenie nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 30.03.2020r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu Gminy Dorohusk

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje, iż w dniu 30.03.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod poz. 2073 ukazało się:

ROZPORZĄDZENIE NR 2
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CHEŁMIE
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu Gminy Dorohusk.


Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 6, pkt 10 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967, Dz. U. z 2020 r. poz. 148) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się obszar zagrożony wścieklizną zwierząt o promieniu 5 km wokół ogniska wyznaczonego w miejscowości Teosin gm. Dorohusk obejmujący miejscowości: Teosin, Barbarówka, Turka, Dorohusk, Dorohusk osada, Berdyszcze, Okopy, Okopy Kolonia, Ludwinów, Dobryłówka , Wólka Okopska, Świerże Kolonia, Zalasocze, Rozkosz, Stefanów, Puszki, Majdan Skordiowski, Michałówka, Ostrów. Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt oznacza się tablicami ostrzegawczymi o treści: „UWAGA! Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt”.

§ 2. W okręgu zagrożonym, o którym mowa w § 1 wprowadza się zakazy i nakazy:
1. Nakazuje się:
1) trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu;
2) wywieszenie przy drogach publicznych tablic ostrzegawczych, o których mowa w § 1;
3) poddanie psów doszczepieniu ochronnemu przeciwko wściekliźnie.
2. Zakazuje się:
1) urządzania wszelkich polowań oraz odłowów zwierzyny łownej, z wyjątkiem odstrzałów sanitarnych;
2) pozostawiania zwierząt gospodarskich i domowych na pastwiskach, w okólnikach i na wybiegach bez nadzoru;
3) przemieszczania psów i kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę z terenu i na teren obszarów zagrożonych bez uzyskania zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie.

§ 3. Do wykonania nakazu wymienionego w § 2 ust. 1 pkt 2 zobowiązuje się Wójta Gminy Dorohusk.
§ 4. Zakazy i nakazy, o których mowa w § 2, obowiązują mieszkańców i osoby przebywające czasowo na terenie, a także właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów, służbę leśną, zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich.
§ 5. Wójt Gminy Dorohusk powiadomią ludność o zakazach i nakazach wynikających z niniejszego rozporządzenia.
§ 6. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu, rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Dorohusk, oraz w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zagrożonym.
§ 7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.


Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Chełmie
Agnieszka Lis

Załącznik:
1. Rozporządzenie nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu Gminy Dorohusk - [pdf]