Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią

Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004

 

 1. Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią  - [xlsx] , [ods], [pdf]
 2. Dodatkowe informacje na temat uboju z konieczności poza rzeźnią na stronie GIW - Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

 

 

Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej
(wybrane zagadnienia)

Kontrolami objęte są wszystkie działalności nadzorowane przez Inspekcję Weterynaryjną, zarówno te zarejestrowane lub zatwierdzone, jak również te, które pomimo takiego obowiązku nie zostały zgłoszone właściwemu organowi Inspekcji (działalność nielegalna).

Czytaj więcej: Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

Informacja dla posiadaczy świń o zmianach w identyfikacji i rejestracji świń

Informacja dla posiadaczy świń o zmianach w identyfikacji i rejestracji świń wprowadzonych ustawą z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. poz. 1605)

Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. poz. 1605) zmieniła przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1172, z późn. zm.), przede wszystkim w zakresie identyfikacji świń, m.in.:

 • w przypadku świń urodzonych w danej siedzibie stada, wprowadzono obowiązek oznakowania tych zwierząt w terminie 30 dni od dnia ich urodzenia, przez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka zawierającego numer siedziby stada urodzenia, fakt oznakowania tych zwierząt należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia oznakowania kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • w przypadku gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i świnia przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni, wprowadzono obowiązek dodatkowego oznakowania świń tatuażem z numerem siedziby stada, w której świnie przebywają dłużej niż 30 dni, ustawa nie wskazuje terminu na wykonanie tego oznakowania, w związku z tym należy przyjąć, że musi być ono wykonane nie później niż przed opuszczeniem przez to zwierzę siedziby stada, fakt oznakowania tych zwierząt należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia oznakowania kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • skrócono z 30 do 7 dni termin na zgłaszanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez posiadaczy świń zdarzeń powodujących zmniejszenie lub zwiększenie liczby świń w siedzibie stada,
 • w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, wprowadzono na tych obszarach obowiązek zgłaszania w ciągu 24 godzin zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada oraz uboju zwierzęcia gospodarskiego,
 • wprowadzono obowiązek sporządzania raz do roku, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu wszystkich zwierząt przebywających w danej siedzibie stada i przekazywania informacji o wynikach tego spisu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu.

Żródło:

 1. Główny Inspektorat Weterynarii - Informacja dla posiadaczy świń o zmianach w identyfikacji i rejestracji świń
 2. Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

 

 

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zwalczania ASF - obszary ochronne

UWAGA !!!

Od dnia 17.08.2017 obowiązuje Decyzja (UE) 2017/1481 zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.

Gminy: Dorohusk, Kamień, Chełm, Wierzbica, Sawin, Ruda-Huta i miasto Chełm - ujętę są w obszarze ochronnym -  obowiązują nowe świadectwa i przepisy dotyczące uboju gospodarczego.

Aktualizacja!!!

Z dniem 07.12.2017r. na mocy Decyzji (UE) 2017/2267 zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich obszar ochronny (żółty) zostaje rozszerzony o gminy: 

- Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny w powiecie chełmski. 

Zasady obowiązujące gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną w obszarze ochronnym to:

Nakaz:

 1. Utrzymywania świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z dzikami oraz zwierzętami domowymi (psy, koty) w odrębnych zamkniętych pomieszczeniach, w których utrzymywane są tylko świnie (oddzielne wejście, brak bezpośredniego przejścia do pomieszczeń gdzie utrzymywane są inne zwierzęta kopytne tj. konie, krowy, owce, kozy)
 2. Sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki.
 3. Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.
 4. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed:
  a. wejściami i wyjściami do budynków i pomieszczeń w których utrzymywane są świnie oraz przed wejściami i wyjściami do gospodarstwa o szerokości nie mniejszej niż szerokość danego wejścia długość nie mniejsza niż 1 metr;
  b. wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa o szerokości nie mniejszej niż szerokość wjazdu długość nie mniejsza niż obwód największego koła pojazdu wjeżdżającego do gospodarstwa;
  c. stałe utrzymywanie mat w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego (systematyczne polewanie mat środkiem dezynfekcyjnym);
 5. Wykonywanie obsługi świń wyłącznie przez osoby, które wykonują tę czynność w danym gospodarstwie.
 6. Mycie i odkażanie rąk przed i po obsłudze świń, używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeprowadzanie dezynfekcji obuwia oraz sprzętu do obsługi świń.
 7. Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.
 8. Zgłaszanie do ARiMR każdego zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada (urodzenie, kupno, sprzedaż, padnięcie, ubój na potrzeby własne) w ciągu 24 godzin od zaistnienia tego zdarzenia.
 9. Zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii każdego przypadku padnięcia świni w gospodarstwie.


Zakaz:

 1. Karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącą z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że zostały poddane obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej 30 dni.
 2. Wykorzystywanie w pomieszczeniach, w których utrzymywane są świnie słomy pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że słomę tę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej 90 dni.
 3. Uboju na własny użytek świń innych niż utrzymywane w gospodarstwie.


Na terenie obszaru ochronnego obowiązuje pisemne zgłoszenie do Powiatowego Lekarza Weterynarii co najmniej na 24h przed, zamiaru przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.


Opisane powyżej zakazy i nakazy dotyczą zarówno gospodarstw utrzymujących świnie wyłącznie na własne potrzeby jak i ferm komercyjnych.

Załączniki:

 1. DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1481 z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich - [pdf]
 2. DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich - [pdf]
 3. ULOTKA - ZASADY OBOWIĄZUJĄCE GOSPODARSTWA UTRZYMUJĄCE TRZODĘ CHLEWNĄ W OBSZARZE OCHRONNYM[pdf]

 

Informacja o zmianie przepisów dotyczących rejestracji świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie  informuje o zmianie przepisów dotyczących rejestracji świń.

    Od 25-go lutego 2016 r. każdy rolnik utrzymujący świnie, nawet jedną sztukę na własne potrzeby, jest zobowiązany ją zarejestrować w Biurze Powiatowym ARiMR, a w związku z tym zarejestrować siedzibę stada oraz prowadzić księgę rejestracji świń.
    W przypadku sprzedaży jednej świni, dotychczasowy posiadacz (zbywający) oraz nowy posiadacz (nabywający) muszą zgłosić ten fakt w ciągu 30 dni od jego zaistnienia do Biura Powiatowego ARiMR, podając między innymi numery obu siedzib stad. Przemieszczanie zwierząt powinno odbywać się po uzyskaniu przez sprzedającego świadectwa zdrowia dla sprzedawanych świń i przekazaniu kopii kupującemu.
    Niezarejestrowanie siedziby stada świń oraz brak przekazywania opisanych wyżej informacji stosownym instytucjom jest, zgodnie z obowiązującym prawem, wykroczeniem zagrożonym karą grzywny.
    Przepisy dotyczące produkcji mięsa świń na użytek własny nie uległy zmianie, nadal istnieje obowiązek poinformowania Powiatowego Lekarza Weterynarii o zamiarze przeprowadzenia uboju co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju oraz poddać mięso badaniu na obecność włośni.