Pliki do pobrania

Informacje o udostępnionych formularzach:

Do otwarcia formularzy konieczny jest jeden z programów:

 • Microsoft Word (wersja conajmniej 2003)
 • OpenOffice / LibreOffice i podobne (program bezpłatny, do pobrania z openoffice.org / libreoffice.org)

Formularze należy uzupełniać, klikając na szare pola. Pozostała treść formularza jest stała i zabezpieczona przed zmianami. Uzupełniony formularz można przechowywać zapisany na komputerze, w celu późniejszego wydruku, przesłania emailem (podpisanego podpisem elektronicznym) lub przedłożenia za pośrednictwem systemu ePUAP.

 

Formularze:

 1. Zgłoszenie zasiedlenia fermy - [pobierz]
 2. Podanie o wydanie zaświadczenia o spełnieniu minimalnych standardów w zakresie higieny i warunków utrzymywania zwierząt (dofinansowanie ARiMR) [pobierz]
 3. Zgłoszenie punktu kopulacyjnego [pobierz]
 4. Wniosek o wyznaczenie do wykonywania czynności o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej [pobierz]

Pasze:

 1. Zgłoszenie do Powiatowego Lekarza Weterynarii podmiotu działającego na rynku pasz zgodnie z wymogami Rozporządzenia Nr 183/2005 - [pobierz]
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zarejestrowanie podmiotu paszowego zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 183/2005 - produkcja pierwotna [pobierz].
  Informacje dodatkowe i wyjaśnienia - [pobierz]
 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zarejestrowanie firmy, zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz [pobierz]
 4. Wniosek o wykreślenie podmiotu paszowego z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej - [pobierz]

Uboje gospodarcze:

 1. Ubój zwierząt  na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na użytek własny - [pobierz]
 2. Ubój cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec i kóz na użytek własny - [pobierz]
 3. Ubój świń na użytek własny - [pobierz]
 4. Informacja o numerach całodobowych telefonów pod którymi można dokonywać zgłoszenia odbioru padłych sztuk i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 1 (SRM) - [pobierz]

 

Uboje z konieczności poza rzeźnią:

 1. Ulotka: Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią - [pobierz]
 2. Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 - [pobierz]
 3. Oświadczenie lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności - [pobierz]
 4. Oświadczenie przedsiebiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią - [pobierz]

Sprzedaż/kupno trzody chlewnej w strefach

 1. Wniosek - kupno w strefach - [pobierz]
 2. Wniosek - sprzedaż ze strefy - [pobierz]
 3. Wniosek - sprzedaż do rzeźni - [pobierz]

Trzoda chlewna - choroba Aujeszkyego

 1. Wniosek o nadanie stadu trzody chlewnej statusu w odniesieniu do choroby Aujeszkyego (badanie komercyjne) -[pobierz]
 2. Wniosek o nadanie statusu dla stada świń po przepisaniu - choroba Aujeszkyego - [pobierz]
 3. Wniosek o nadanie statusu dla stada świń po zakupie-choroba Aujeszkyego - [pobierz]

Dla myśliwych

 1. Świadectwo miejsca pochodzenia zwierzęcia dzikiego dla celów IW, oświadczenie - [pobierz]
 2. Dokument dochodzenia epizootycznego: dzik odstrzał sanitarny - [pobierz]
 3. Dokument dochodzenia epizootycznego: dzik odstrzelony z RPŁ - [pobierz]
 4. Specyfikacja do faktury - [pobierz]
 5. Oświadczenie o przeznaczeniu tuszy dzika na użytek własny - [pobierz]

Utylizacja

  1.wniosek podmioty sektora utylizacyjnego[pobierz]

Inne:

 1. Wniosek o wydanie decyzji w sprawie uznania stada za urzędowo wolne od chorób zakaźnych - [pobierz]
 2. Wniosek o wpis pasieki do rejestru - [pobierz]
 3. Wniosek do PLW - zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru - [pobierz]
 4. Wniosek do PLW o wykreślenie z rejestru - [pobierz]
 5. Wniosek o wydanie kopii decyzji / zaświadczenia - [pobierz]
 6. Zgłoszenie wstawienia drobiu rzeźnego do kurnika [pobierz]
 7. Wskaźmnik smiertelności - broilery - [pobierz]
 8. Wniosek TRACES - [pobierz]
 9. Wniosek dopłaty do przezimowania pszczół [pobierz]

 

Opłaty skarbowe o których mowa w w/w dokumentach, należy uiścić na aktualne konto Urzędu Miasta w Chełmie.

93 1240 2223 1111 0000 3576 9596
Bank Polska Kasa Opieki SA
I O/Chełm
ul. Kopernika 20, 22-100 Chełm

w tytule wpisać Zaświadczenie lub Decyzja