Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2021 rok na terenie powiatu chełmskiego.

Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2021 rok na terenie powiatu chełmskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie w związku z art. 16 ust.1 pkt 1-3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 poz.1557 z późn.zm.) ogłasza nabór lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji oraz osób posiadających kwalifikacje do wykonywania czynności urzędowych i niektórych czynności pomocniczych w ramach umowy zlecenia.

Czytaj więcej: Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2021 rok na terenie...

Ogłoszenie o naborze - informatyk

Ogłoszenie opublikowano pod nr 71239 / 19.11.2020 na stronie https://nabory.kprm.gov.pl/lubelskie/chelm/informatyk,71239,v7 w dniu 19.11.2020r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Informatyk

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 0.5

Miejsce pracy: Chełm, ul. Browarna 2

Ważne do: 04.12.2020 r.

Termin rozpoczecia pracy: 01.01.2021r.

Adres urzędu: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Browarna 2

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 

Czym będziesz się zajmować:

 • wspieranie techniczne użytkowników sprzętu komputerowego, a także urzędu w zakresie usuwania awarii sprzętu, oprogramowania
 • projektowanie, rozwój i utrzymywanie serwisu PIW i BIP
 • utrzymywanie prawidłowego funkcjonowania sieci LAN,
 • instalowanie oprogramowania w stacjach roboczych oraz dokonywanie przemieszczeń i wymiany sprzętu zgodnie ze zmianami organizacyjnymi przeprowadzanymi w urzędzie
 • realizowanie zadań związanych z siecią teleinformatyczną
 • obsługa ePUAP, ESOD
 • pełnienie funkcji ASI

Kogo poszukujemy:

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne):

 • Wykształcenie: średnie
 • Staż pracy co najmniej 1 rok na stanowisku informatyka
 • znajomość ustaw o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych
 • umiejętności i diagnostyka działania sprzętu i oprogramowania, naprawy sprzętu komputerowego
 • skuteczna komunikacja, współpraca w zespole
 • znajomość Microsoft Windows 7,8,8.1,10 - konfiguracja, diagnostyka, rozwiązywanie problemów
 • znajomość systemu Linux - dystrybucja Debian (usługi SAMBA, OpenVPN, RAID - konfiguracja, diagnostyka,rozwiązywanie problemów)
 • znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie: wyższe
 • Staż pracy co najmniej 1 rok na stanowisku informatyka
 • znajomość zagadnień związanych z utrzymywaniem macierzy dyskowej RAID
 • znajomość telefonii VoIP
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej

Dostępność:

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentupotwierdzającego niepełnosprawność.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, byłmniejszy niż 6%.

Warunki pracy:

 • praca biurowa, siedząca , przy monitorze, wymagająca wymuszonej pozycji, związana z przemieszczaniem sprzętukomputerowego, praca wykonywana pod presją czasu,
 • urząd nie dostosowany dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdów, brak oznaczeń dla osób niedidomych, brakspecjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym lub głuchym.

Dodatkowe informacje

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli niepodałeś adresu e-mail).
 •  Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów.Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 •  Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 •  Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasubędzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 •  Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 •  Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 •  Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia
 •  Pracę możesz rozpocząć od: 2021-01-01

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne):

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażupracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzającychskorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Aplikuj do: 4 grudnia 2020

W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 71239" na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

ul. Browarna 2, 22-100 Chełm

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 82 565 50 58 lub mailowego na adres: chelm.piw@wiw.lublin.pl

Dokumenty należy złożyć do: 04.12.2020

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 

Przetwarzanie danych osobowych

 • Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Administrator danych i kontakt do niego: Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii 22-100 Chełm,  ul.Browarna 2
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: inspektor@ethna.pl 665 795 054
 •  Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii 22-100 Chełm, ul.Browarna 2
 •  Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów oarchiwizacji
 •  Uprawnienia:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych,podany powyżej;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,5.00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • 1.art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o2.narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię,nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia wsłużbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbiecywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać wdowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

 

 

Ogłoszenie o naborze - inspektor weterynaryjny (3)

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:


inspektor weterynaryjny
do spraw: pasz i utylizacji
w zespole ds. pasz i utylizacji


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Chełm
ADRES URZĘDU: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie ul. Browarna 2, 22-100 Chełm
WYMIAR ETATU: 1
STANOWISKA: 2


WARUNKI PRACY:
- praca biurowa przy komputerze i w terenie,
- wyjazdy w teren samochodem służbowym, kontakt ze zwierzętami,
- urządzenia pomiarowe,
- obsługa urządzeń biurowych ( komputer, drukarka, skaner, ksero, niszczarka)
Siedziba urzędu w budynku parterowym, częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - brak progów, podjazd umożliwiający wejście do inspektoratu, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, toalety niedostosowane do potrzeb, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze - inspektor weterynaryjny (3)

Ogłoszenie o naborze - insp. weterynaryjny(2)

Ogłoszenie opublikowano na stronie https://nabory.kprm.gov.pl/ pod numerem 35011 w dniu 28.09.2018r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny
do spraw: bezpieczeństwa żywności
w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

Wymiar etatu: 1/1

Stanowiska: 1

Miejsce wykonywania pracy: CHEŁM

Adres urzędu: POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W CHEŁMIE UL. BROWARNA 2, 22-100 CHEŁM

WARUNKI PRACY:

 • praca w siedzibie inspektoratu i na terenie powiatu chełmskiego,
 • wyjazdy w teren samochodem służbowym,
 • obsługa urządzeń biurowych ( komputer, drukarka, skaner, niszczarka, ksero),
 • siedziba urzędu w budynku parterowym, bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych , częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - brak progów, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, toalety niedostosowane do potrzeb, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym

ZAKRES ZADAŃ:

 • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad higieną żywnosci pochodzenia zwierzęcego - nadzór nad rolniczym handlem detalicznym,
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu realizowanych zadań / postepowania administracyjne, egzekucyjne/,
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań i raportów w ramach działalności zespołu ds. bezpieczeństwa żywności,
 • pobieranie próbek do badań oraz prowadzenie monitoringu badań kontrolnych,
 • wykonywanie innych czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej wynikających z przepisów prawa weterynaryjnego i prawa UE.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze - insp. weterynaryjny(2)