Ogłoszenie o naborze - inspektor weterynaryjny (2)

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:


inspektor weterynaryjny
do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt
w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Chełm
ADRES URZĘDU: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie ul. Browarna 2, 22-100 Chełm
WYMIAR ETATU: 1
STANOWISKA: 2


WARUNKI PRACY:
- praca biurowa przy komputerze i w terenie,
- wyjazdy w teren samochodem służbowym, kontakt ze zwierzętami,
- urządzenia pomiarowe,
- obsługa urządzeń biurowych ( komputer, drukarka, skaner, ksero, niszczarka)
Siedziba urzędu w budynku parterowym, częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - brak progów, podjazd umożliwiający wejście do inspektoratu, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, toalety niedostosowane do potrzeb, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym.


ZAKRES ZADAŃ
- wykonywanie zadań wynijkających z ustawy o ochronie zdrowia zwierzat oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
- kontrolowanie nadzorowanych podmiotów,
- przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i innych dokumentów dla Powiatowego Lekarza Weterynarii,
- prowadzenie wymaganej sprawozdawczpości zwiazanej z realizowanymi zadaniami,
- prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów z zakresu ochrony zwierząt,
- prowadzenie kontroli przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ich przemieszczania oraz kontrola wymogów wzajemnej zgodności,
- prowadzenie kontroli w zakresie higieny materiału biologicznego,
- obsługiwanie programów komputerowych związanych z wykonywanymi zadaniami.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE
- Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
- Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
- Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego oraz KPA
- Dobra znajomość obsługi komputera ( MS Office - Word, Excel)
- Prawo jazdy kategorii B
- Posiadanie obywatelstwa polskiego
- Korzystanie z pełni praw publicznych
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
- Życiorys/CV i list motywacyjny
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
- Kopia prawa jazdy kategorii B
- Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej
- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego
obywatelstwa
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych
kandydatek/kandydatów


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
- Dokumenty należy złożyć do: 28 maja 2018 r.
- Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
- Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie
22-100 Chełm ul. Browarna 2


INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia, list motywacyjny oraz życiorys muszą być
opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem. W ciągu 1 miesiąca od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów ( po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone). Kandydaci spełniający wymagania formalne zakwalifikowani do dalszych etapów naboru będą powiadamiani telefonicznie o ich terminie. Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie zawierającej dane nadawcy z dopiskiem "Oferta na stanowisko inspektora weterynaryjnego i nr ogłoszenia". Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel 82 565 50 58.

Załacznik:

  1.  Ogłoszenie - [pdf]