Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2021 rok na terenie powiatu chełmskiego.

  • Drukuj

Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2021 rok na terenie powiatu chełmskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie w związku z art. 16 ust.1 pkt 1-3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 poz.1557 z późn.zm.) ogłasza nabór lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji oraz osób posiadających kwalifikacje do wykonywania czynności urzędowych i niektórych czynności pomocniczych w ramach umowy zlecenia.

 

  1. Rodzaj, liczba lekarzy, zakres i miejsce wykonywania czynności:

rodzaj i zakres wyznaczenia czynności zlecone art.. 16 ust. 1 pkt 1 miejsce (obszar) wykonywania czynności, wg gmin termin (okres) realizacji zadań liczba lekarzy weterynarii i innych osób potrzebnych do wykonania zadania
1 2 3 4 5
szczepienia ochronne i badania rozpoznawcze lit. a gminy Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Wojsławice, Żmudź; CAŁY ROK 14
sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia zwierząt, skupu i sprzedaży, targami, wystawami, pokazami, konkursami lit. b Gminy Chełm, Sawin; WG ZGŁOSZEŃ 2
badania zwierząt umieszczonych na rynku przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia lit. c gminy Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Wojsławice, Żmudź; CAŁY ROK 14
sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przed i po - ubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt podczas uboju lit. d gminy Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Wojsławice, Żmudź; CAŁY ROK 14
badania mięsa zwierząt łownych lit. e CAŁY ROK 3
pobierania próbek do badań lit. j gminy Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Wojsławice, Żmudź; CAŁY ROK 14
badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni lit. l gminy Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Wojsławice, Żmudź  CAŁY ROK 4
przeprowadzanie kontroli urzędowej w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt lit. m gminy Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Wojsławice, Żmudź  CAŁY ROK
czynności pomocnicze mające na celu poskramianie świń wykonywane w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń, ustanowionego na podstawie art. 57 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób z dnia 22 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 860)

gminy Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Wojsławice, Żmudź  CAŁY ROK

5

2. Termin (okres) realizacji zadań:

Zadania będą realizowane od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

3. Sposób i termin składania zgłoszeń przez lekarzy weterynarii i osób do wykonywania czynności pomocniczych, chętnych do wyznaczenia:

Osoby zainteresowane wyznaczeniem do wykonywania czynności urzędowych  w zakresie wymienionym w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, zobowiązane są do przedłożenia zgłoszenia wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej w terminie do 05 grudnia 2020 r.

1) osobiście w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chełmie, ul. Browarna 2, w godz. 7:00 – 14:30

z zachowaniem zasad higienicznych i wysokich standardów sanitarnych

2) drogą mailową na adres: chelm.piw@wiw.lublin.pl

3) poprzez platformę ePUAP, adres skrytki:  /piwchelm/skrytka

4) listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie, ul. Browarna 2, 22-100 Chełm

Liczy się data wpływu do Urzędu.


4. Termin zapoznania się ze zgłoszeniami


Rozpatrywanie zgłoszeń odbędzie się komisyjnie 08.12.2020 r.

Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi protokół zawierający listę proponowanych kandydatów do wyznaczenia spełniających wymogi określone przepisami prawa.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie wybiera z listy przedstawionej przez Komisję kandydatów do wyznaczenia oraz zawiadamia lekarzy weterynarii oraz inne osoby nie będące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wyznaczenia ich do czynności urzędowych.


Wnioski niepodpisane oraz niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

5. Dodatkowe informacje

Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii postępowania.

Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to postępowanie będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

Załącznik:

  1. Załącznik nr 1 do instrukcji w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych - ZGŁOSZENIE WSTĘPNEJ GOTOWOŚCI do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej - [pobierz]
  2. Klauzula informacyjna - [pobierz]