Nabór na stanowisko starszego referenta

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw administracyjno - biurowych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu/miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie, ul. Browarna 2 22-100 Chełm

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kompletowanie i kopertowanie pism wychodzących;
 • prowadzenie rejsetrów określonych w regulaminach;
 • prowadzenie sekretariatu;
 • zapewnienie właściwego obiegu dokumentów;
 • ewidencjonowanie wpływających pism;
 • prowadzenie kart czasu pracy i kart urlopowych;
 • prowadzenie archiwum Inspektoratu.


Warunki pracy: praca na terenie urzędu (sekretariat), nadawanie poczty.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca z urządzeniami teleinfomatycznymi, obsługa interesantów.
Niezbędne ymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie: średnie administracyjne,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • obsługa urzadzeń teleinformatycznych,
 • znajomość obsługi programów WORD, EXCEL,
 • znajomość prawa pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 13-08-2015

Miejsce składania dokumentów: Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Browarna 2, 22-100 Chełm

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

(ogłoszenie opublikowano również w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady ministrów - pod adresem http://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/serwis/app.testsearch?p_flag=show&p_ogloszenie=171758&p_insert=30-JUL-15)