Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko informatyka.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • utrzymanie sprawnego działania sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego oraz oprogramowania;
 • projektowanie, rozwój i utrzymanie serwisu PIW i BIP;
 • zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej;
 • pełnienie funkcji ASI;
 • szkolenie i wsparcie dla pracoewników w zakresie wdrożenia, użytkowania i bezpieczeństwa systemółw informatycznych;
 • obsługa ePUAP, ESOD;

 

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
   Praca w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe oraz na szkolenia na terenie całego kraju.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
   - praca administracyjno - biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,  praca związana z przemieszczaniem sprzętu biurowego;
   - obsługa monitora ekranowego;
   - obsługa innych urządzeń biurowych;
   - praca wykonywana pod presją czasu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie lub wyższe informatyczne lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku pracy
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość środowisk Microsoft Windows XP, 7,8,8.1, 10;
  • znajomość pakietu biurowego Microsoft Office od 2003, 2007, 2010, 2013 wraz z doświadczeniem w tworzeniu makr;
  • znajomość systemów Linux bazujących na dystrybucji Debian /administrowanie serwerem/;
  • znajomość tematyki bezpieczeństwa w sieci lokalnej, rozległej, Internecie, WiFi;
  • doświadczenie z osprzętem instalacyjnym sieci komputerowej;

wymagania dodatkowe

 • podstawowa znajomość technologii PHP, Java Script, HTML, MySQL
 • znajomość zagadnień związanych z utrzymaniem macierzy dyskowej RAID;
 • znajomość telefonii VoIP
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umozliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej
 • samodzielność i obowiązkowość;

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe;
 • kopie wszystkich świadectw pracy;

 

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 

Termin składania dokumentów:

  29-02-2016

 

Miejsce składania dokumentów:

   Powiatowy Inspektorat Weterynarii
   Browarna 2
   22-100 Chełm

 

Inne informacje:

Ofert niekompletne lub dostarczone po terminie /decyduje data stempla pocztowego/ nie będą rozpatrywane. Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Oferty po zakończonym naborze zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 3 m-cy od zakończenia rekrutacji.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronionąOgłoszenie jest również dostępne na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów