Ogłoszenie o naborze - radca prawny

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
radca prawny
do spraw: obsługi prawnej
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Chełmie

Stanowiska: 1, wymiar etatu: 1/4, pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Miejsce wykonywania pracy:
Chełm

Adres urzędu:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Browarna 2, 22-100 Chełm


WARUNKI PRACY

 • praca przy komputerze

ZAKRES ZADAŃ

 • udzielanie pracownikom inspektoratu opinii i porad prawnych, a także wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, w szczególności prawa: administracyjnego, weterynaryjnego, podatkowego, cywilnego, zamówień publicznych, pracy
 • reprezentowanie inspektoratu w postępowaniach sądowych i administracyjnych
 • opiniowanie umów
 • informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalnia inspektoratu

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej - jednostkach sektora finansów publicznych, administracji weterynaryjnej lub w innych inspekcjach związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych
 • Wpis na listę radców prawnych
 • Bardzo dobra znajomość prawa oraz procedur administracyjnych
 • Umiejętność obsługi komputera (LEX, Windows)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • samodzielność i inicjatywa
 • wysoka kultura osobista
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej ( dotyczy mężczyzn)

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.02.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

ul. Browarna 2,

22-100 Chełm

 

INNE INFORMACJE:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 •  Pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:
  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.


Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje: (82) 565 50 58.