Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące dostawy mat dezynfekcyjnych

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
dotyczące dostawy mat dezynfekcyjnych informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 1 oferty:

Lp  Oferent

Wartość
brutto

1

 P.W. PESAN mgr inż.. Joanna Wójcik, Zahajki 40, 21-570
Drelów

32000,002. Za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy:


P.W. PESAN mgr inż. Joanna Wójcik, Zahajki 40, 21-570 Drelów
Przy wyborze kierowano się ceną brutto oraz zgodnością złożonej oferty oferenta z opisem
przedmiotu zamówienia.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - maty dezynfekcyjne

Nr sprawy: PIW.3301.2.2021

Chełm, dnia 12 sierpnia 2021 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie
22-100 Chełm
ul. Browarna 2
e-mail: chelm.piw@wiw.lublin.pl
http://piw.chelm.pl

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Zamówień Publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Chełmie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Maty dezynfekcyjne 1,2 m x 2,0 m, pod przejazd samochodów ciężarowych, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia: do dnia 1 października 2021 r.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferta powinna być sporządzona na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia, opatrzona pieczątką firmową i podpisem osoby upoważnionej.
Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji oraz zaakceptowany przez Wykonawcę projekt umowy przygotowanej przez Zamawiającego.

TERMIN, FORMA I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć do dnia 10 września 2021 r., do godz. 12:00 w jednej z wymienionych niżej form:
1) Pismem, przesłanym za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczonym osobiście przez Wykonawcę na adres Zamawiającego – Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Browarna 2
2) E-mailem, zawierający scan formularza oferty z podpisem na adres: chelm.piw@wiw.lublin.pl

Oferta musi być opatrzona nr sprawy Zamawiającego – PIW.3301.1.2021

Na kopercie/e-mailu należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę
i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na: „Dostawę i zakup mat dezynfekcyjnych”.
Oferty dostarczone po upływie wskazanego wyżej terminu zostaną bez otwierania niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

OCENA OFERT, WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:
1) cena - 100%

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:
Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami jest:
Pan Arnold Sawicki ul. Browarna 2, 22-100 Chełm, tel. (82) 565-50-58

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje na stronie internetowej http://piw.chelm.pl Wykonawców, którzy złożyli ofertę lub wyśle informację do Wykonawców, którzy zostali zaproszeni do złożenia oferty.

Rozpoznanie cenowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od prowadzonego postępowania.

Załączniki do zaproszenia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
Formularz oferty – załącznik nr 2
Wzór umowy – załącznik nr 3

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Chełmie
lek. wet. Agnieszka Lis

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - maty dezynfekcyjne

Nr sprawy: PIW.3301.1.2021

Chełm, dnia 4 czerwca 2021 r.


ZAMAWIAJĄCY:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie
22-100 Chełm
ul. Browarna 2
e-mail: chelm.piw@wiw.lublin.pl
http://piw.chelm.pl

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Zamówień Publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Chełmie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Maty dezynfekcyjne 1,2 m x 2,0 m, pod przejazd samochodów ciężarowych, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia: do dnia 15 lipca 2021 r.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferta powinna być sporządzona na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia, opatrzona pieczątką firmową i podpisem osoby upoważnionej.
Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji oraz zaakceptowany przez Wykonawcę projekt umowy przygotowanej przez Zamawiającego.

TERMIN, FORMA I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć do dnia 25 czerwca 2021 r., do godz. 12:00 w jednej z wymienionych niżej form:
1) Pismem, przesłanym za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczonym osobiście przez Wykonawcę na adres Zamawiającego – Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Browarna 2
2) E-mailem, zawierający scan formularza oferty z podpisem na adres: chelm.piw@wiw.lublin.pl

Oferta musi być opatrzona nr sprawy Zamawiającego – PIW.3301.1.2021

Na kopercie/e-mailu należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę
i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na: „Dostawę i zakup mat dezynfekcyjnych”.
Oferty dostarczone po upływie wskazanego wyżej terminu zostaną bez otwierania niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

OCENA OFERT, WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:
1) cena - 100%

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:
Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami jest:
Pan Arnold Sawicki ul. Browarna 2, 22-100 Chełm, tel. (82) 565-50-58

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje na stronie internetowej http://piw.chelm.pl Wykonawców, którzy złożyli ofertę lub wyśle informację do Wykonawców, którzy zostali zaproszeni do złożenia oferty.

Rozpoznanie cenowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od prowadzonego postępowania.

Załączniki do zaproszenia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
Formularz oferty – załącznik nr 2
Wzór umowy – załącznik nr 3

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Chełmie
lek. wet. Agnieszka Lis

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące dostawy mat dezynfekcyjnych

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
dotyczące dostawy mat dezynfekcyjnych informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 2 oferty:

Lp  Oferent

Wartość
brutto

1  LU Industrials Sp. Z o.o. ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa 39360,00
2

 P.W. PESAN mgr inż.. Joanna Wójcik, Zahajki 40, 21-570
Drelów

32000,002. Za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy:


P.W. PESAN mgr inż. Joanna Wójcik, Zahajki 40, 21-570 Drelów
Przy wyborze kierowano się ceną brutto oraz zgodnością złożonej oferty oferenta z opisem
przedmiotu zamówienia.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy mat dezynfekcyjnych informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 1 oferta:

Lp Oferent Wartość brutto
1 P.W. PESAN mgr inż.. Joanna Wójcik, Zahajki 40, 21-570 Drelów 32000,00

 

2. Za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy:

P.W. PESAN mgr inż. Joanna Wójcik, Zahajki 40, 21-570 Drelów

Przy wyborze kierowano się ceną brutto oraz zgodnością złożonej oferty oferenta z opisem przedmiotu zamówienia.