Zapytanie ofertowe - Kombinezony KRUTEX

Zapytanie ofertowe
na dostawę kombinezonów KRUTEX

I. Zamawiający:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie, ul. Browarna 2, 22-100 Chełm.

II. Opis przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa kombinezonów KRUTEX opisanych w poniższej tabeli:

Lp. Zamawiany materiał/towar/usługa Ilość sztuk
1. Kombinezony KRUTEX zielone rozmiar XXL 1000
(jeden tysiąc)

W ofercie proszę podać wartość brutto całego zamówienia. Cena musi uwzględniać transport kombinezonów Krutex do siedziby Zamawiającego.

 

III. Termin realizacji zamówienia:
Realizacja zamówienia do 10.04.2018 r.

IV. Termin płatności: 30 dni

V. Termin związania ofertą


VI. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę cenową proszę przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres chelm.piw@wiw.lublin.pl do dnia 23.03.2018r, do godziny 12:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Kryterium oceny ofert:
Najniższa cena – 100%.

VIII. Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udziela Pani Aneta Zań, nr tel. 82 565 50 58,
email zan.aneta@wiw.lublin.pl

IX. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę w sprawie zamówienie zamówienia publicznego.

X. Do zapytania dołączono projekt umowy sprzedaży

Załączniki:

  1. Zapytanie - [pdf]
  2. Projekt umowy - [doc]