Zaproszenie do składania ofert - maty dezynfekcyjne

Zaproszenie do składania ofert
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie
zaprasza
do złożenia oferty na dostawę 200 mat dezynfekcyjnych
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy − Prawo zamówień publicznych


1. Ofertę należy złożyć:
- w jednej zamkniętej kopercie, na adres Zamawiającego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie, ul. Browarna 2, 22-100 Chełm.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta” na dostawę mat dezynfekcyjnych na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chełmie w trybie określonym Regulaminem Zamówień Publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Chełmie.

Z ww. Regulaminem można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego.

2. Opis przedmiotu zamówienia: Maty dezynfekcyjne 1,2m x 2,0 m, pod przejazd samochodów ciężarowych, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia.

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2018 r.

4. Termin złożenia ofert:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 15 października 2018 r. do godz. 12.00.

5. Kryterium oceny ofert jest cena 100 %.

6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pan Arnold Sawicki
Ul. Browarna 2, 22-100 Chełm, tel. (82) 5655058

7. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę sprzedaży, którą Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w razie wybrania jego oferty. Składając ofertę Wykonawca winien oświadczyć, że wyraża zgodę na zawarcie umowy z Zamawiającym na warunkach wskazanych we wzorze umowy.


Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa mat dezynfekcyjnych 1,2m x 2m

• Maty dezynfekcyjne 1,2m x 2m

◦ -Maty pod przejazd samochodów ciężarowych – duże natężenie ruchu.
◦ - Odporne na działanie środków dezynfekcyjnych.
◦ - Wykonane z tworzywa sztucznego umożliwiającego utrzymanie środka dezynfekcyjnego w strukturze pianki, przez długi czas. Warstwa tworzywa zabezpiecza matę przed uszkodzeniami i nadaje jej sztywność.
◦ - Do stosowania na zewnątrz również w ujemnych temperaturach.

W cenie zakupu należy uwzględnić również koszty transportu i odbioru zużytych mat.

 

Załaczniki:

  1.  Treść zaproszenia, załacznik 1 - [pdf]