ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - Dostawa mat dezynfekcyjnych

  • Drukuj

Nr sprawy: PIW/Z/3/2020                                                                          

Chełm, dnia 18 czerwca 2020 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie

22-100 Chełm

ul. Browarna 2

e-mail: chelm.piw@wiw.lublin.pl

http://piw.chelm.pl                         

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Zamawiający, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Zamówień Publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Chełmie.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Maty dezynfekcyjne 1,2 m x 2,0 m, pod przejazd samochodów ciężarowych, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia

 

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia: do dnia 18 lipca 2020 r.

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna być sporządzona na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia, opatrzona pieczątką firmową i podpisem osoby upoważnionej.

Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji oraz zaakceptowany przez Wykonawcę projekt umowy przygotowanej przez Zamawiającego.

 

TERMIN, FORMA I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć do dnia 30 czerwca 2020 r., do godz. 12:00 w jednej z wymienionych niżej form:

  1. Pismem, przesłanym za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczonym osobiście przez Wykonawcę na adres Zamawiającego – Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Browarna 2
  2. E-mailem, zawierający scan formularza oferty z podpisem na adres: chelm.piw@wiw.lublin.pl

Oferta musi być opatrzona nr sprawy Zamawiającego – PIW/Z/3/2020

Na kopercie/e-mailu należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na: „Dostawę i zakup mat dezynfekcyjnych”.

Oferty dostarczone po upływie wskazanego wyżej terminu zostaną bez otwierania niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

 

OCENA OFERT, WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:

  1. cena     -       100%

 

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami jest:

Pan Arnold Sawicki ul. Browarna 2, 22-100 Chełm, tel. (82) 565-50-58

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje na stronie internetowej http://piw.chelm.pl Wykonawców, którzy złożyli ofertę lub wyśle informację do Wykonawców, którzy zostali zaproszeni do złożenia oferty.

 Rozpoznanie cenowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od prowadzonego postępowania.

 

Załączniki do zaproszenia:

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 - [doc]  [pdf]
  2. Formularz oferty – załącznik nr 2 - [doc] [pdf]
  3. Wzór umowy – załącznik nr 3 - [doc] [pdf]

   Zaproszenie do złożenia oferty - [doc] [pdf]