Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy mat dezynfekcyjnych informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 1 oferta:

Lp Oferent Wartość brutto
1 P.W. PESAN mgr inż.. Joanna Wójcik, Zahajki 40, 21-570 Drelów 32000,00

 

2. Za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy:

P.W. PESAN mgr inż. Joanna Wójcik, Zahajki 40, 21-570 Drelów

Przy wyborze kierowano się ceną brutto oraz zgodnością złożonej oferty oferenta z opisem przedmiotu zamówienia.