Ogłoszenie - Zaproszenie do składania ofert

PIW. 3301.4.2017

Zaproszenie do składania ofert
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie
zaprasza
do złożenia oferty na dostawę chłodni
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy − Prawo zamówień publicznych


1. Ofertę należy złożyć:
- w jednej zamkniętej kopercie, na adres Zamawiającego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie, ul. Browarna 2, 22-100 Chełm.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta” na dostawę chłodni na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chełmie w trybie określonym Regulaminem Zamówień Publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Chełmie.

Z ww. Regulaminem można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego.

2. Opis przedmiotu zamówienia: 4 jednokomorowe kontenery chłodnicze i 1 dwukomorowy kontener chłodniczy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia.

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2017 r.

4. Termin złożenia ofert:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 6 listopada 2017 r. do godz. 12.00.

5. Kryterium oceny ofert jest 50% cena, 40% termin realizacji, 10% termin gwarancji.

6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pan Arnold Sawicki
ul. Browarna 2, 22-100 Chełm, tel. (82) 5655058.

7. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę sprzedaży, (projekt umowy stanowi Załącznik Nr 2), którą Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w razie wybrania jego oferty. Składając ofertę Wykonawca winien oświadczyć, że wyraża zgodę na zawarcie umowy z Zamawiającym na warunkach wskazanych we wzorze umowy.

Załacznik: Specyfikacja techniczna chłodni