Filtr
 • Zawiadomienie - 171

  Zawiadomienie

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 24 września 2018 r. stwierdzono wystąpienie 171 przypadku choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) u:

  1. jednego padłego dzika w obwodzie łowieckim nr 167, miejscowość Majdan Pławanicki, gmina Kamień, powiat chełmski: N 51° 6' 35.028”/ 51.10973, E 23° 38' 37.536”/ 23.64376

 • Zawiadomienie ognisko asf - 33

  Z A W I A D O M I E N I E

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że dnia 19 sierpnia 2018 r. stwierdzono wystąpienie 33-go ogniska choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

  1. w gospodarstwie utrzymującym 4 sztuki świń w miejscowości Białopole ul. Kościelna 18, gmina Białopole, powiat chełmski: 50° 59' 3.912"N/50.98442 N, 23° 44' 25.692"E/23.74047 E

 • Zaproszenie do składania ofert - maty dezynfekcyjne

  Zaproszenie do składania ofert
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie
  zaprasza
  do złożenia oferty na dostawę 200 mat dezynfekcyjnych
  na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy − Prawo zamówień publicznych


  1. Ofertę należy złożyć:
  - w jednej zamkniętej kopercie, na adres Zamawiającego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie, ul. Browarna 2, 22-100 Chełm.

  Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta” na dostawę mat dezynfekcyjnych na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chełmie w trybie określonym Regulaminem Zamówień Publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Chełmie.

  Z ww. Regulaminem można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego.

  2. Opis przedmiotu zamówienia: Maty dezynfekcyjne 1,2m x 2,0 m, pod przejazd samochodów ciężarowych, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia.

 • Ogłoszenie - Zaproszenie do składania ofert

  PIW. 3301.4.2017

  Zaproszenie do składania ofert
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie
  zaprasza
  do złożenia oferty na dostawę chłodni
  na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy − Prawo zamówień publicznych


  1. Ofertę należy złożyć:
  - w jednej zamkniętej kopercie, na adres Zamawiającego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie, ul. Browarna 2, 22-100 Chełm.

  Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta” na dostawę chłodni na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chełmie w trybie określonym Regulaminem Zamówień Publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Chełmie.

  Z ww. Regulaminem można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego.

  2. Opis przedmiotu zamówienia: 4 jednokomorowe kontenery chłodnicze i 1 dwukomorowy kontener chłodniczy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia.

  3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2017 r.

  4. Termin złożenia ofert:
  Oferty należy złożyć w terminie do dnia 6 listopada 2017 r. do godz. 12.00.

  5. Kryterium oceny ofert jest 50% cena, 40% termin realizacji, 10% termin gwarancji.

  6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pan Arnold Sawicki
  ul. Browarna 2, 22-100 Chełm, tel. (82) 5655058.

  7. Informacje dotyczące zawierania umowy:
  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę sprzedaży, (projekt umowy stanowi Załącznik Nr 2), którą Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w razie wybrania jego oferty. Składając ofertę Wykonawca winien oświadczyć, że wyraża zgodę na zawarcie umowy z Zamawiającym na warunkach wskazanych we wzorze umowy.

  Załacznik: Specyfikacja techniczna chłodni