Najnowsze ogłoszenia i informacje

Rozporządzenie nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 29.05.2019r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje, iż w dniu 29.05.2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod poz. 3405 ukazało się:

ROZPORZĄDZENIE NR 1
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CHEŁMIE
z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu chełmskiego.


Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8, 8a, 8b i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967) w związku z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/666 z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowski (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 112, str. 47) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dzierżawcom obwodów łowieckich lub ich części ustalonych zgodnie z Uchwałą Nr VI/88/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 marca 2015 r., położonych na terenie powiatu chełmskiego nakazuje się:
1. przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze obwodów obejmujących powiat chełmski w ilości 99 szt. z podziałem na odstrzał:
1) 7 szt. dzików w obwodzie 156 – Koło łowieckie nr 3 w Lublinie,
2) 6 szt. dzików w obwodzie nr 154 - Koło łowieckie Nr 4 „Sokół” w Rejowcu,
3) 12 szt. dzików w obwodzie nr 155 - Koło łowieckie Nr 5 „Dąbrowa” w Lublinie,
4) 12 szt. dzików w obwodzie nr 138 - Koło łowieckie Nr 12 „Szóstak” w Lublinie,
5) 1 szt. dzika w obwodzie nr 167, 1 szt. dzika w obwodzie nr 186 - Koło łowieckie Nr 22 „Chełmskie Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa” w Chełmie,
6) 3 szt. dzików w obwodzie nr 152, 5 szt. dzików w obwodzie nr 169, 18 szt. dzików w obwodzie nr 187 i 15 szt. dzików w obwodzie nr 205 - Koło łowieckie Nr 23 „Szarak” w Chełmie,
7) 5 szt. dzików w obwodzie nr 165 i 2 szt. dzików w obwodzie nr 185 - Koło łowieckie Nr 82 „Dubelt” w Chełmie,
8) 1 szt. dzika w obwodzie nr 151 i 5 szt. dzików w obwodzie nr 171 - Koło łowieckie Nr 85 „Sokół” w Chełmie,
9) 5 szt. dzików w obwodzie nr 202 - Koło łowieckie Nr 95 „Pogoń”
10) 1 szt. dzika w obwodzie nr 153 - Koło łowieckie Nr 163 „Orlik” w Chełmie
- w terminie do dnia 31 października 2019 r.;
2. niezwłoczne zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Chełmie każdego przypadku padnięcia dzika;
3. niezwłoczne dostarczanie tusz odstrzelonych dzików do miejsc wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie, gdzie będą przetrzymywane do czasu uzyskania wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń;
4. w przypadku wykluczenia afrykańskiego pomoru świń zagospodarowanie tusz odstrzelonych dzików przez ich utylizację lub przeznaczenie do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego.
§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu, rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin Białopole, Dorohusk, Dubienka, Chełm, Kamień, Leśniowice, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Wojsławice, Żmudź i Urzędów Miast Chełm, Rejowiec Fabryczny i Siedliszcze.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Chełmie
Agnieszka Lis

Załączniki do pobrania:

  1. Rozporządzenie Nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie na stronie Dziennika Urzędowego Województwa Lubelskiego poz 3405 - [pdf]