Rozporządzenie nr 4 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

  • Drukuj

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje, iż w dniu 07.08.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod poz. 4125 ukazało się:

ROZPORZĄDZENIE NR 4
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CHEŁMIE
z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8c lit. c, 8e i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148, poz. 285) oraz § 7 i 9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2015 r. poz. 754) w związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń w miejscowości Żmudź, gmina Żmudź zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. Określa się:
1) obszar zapowietrzony w powiecie chełmskim o promieniu ok. 3 km wokół ogniska afrykańskiego pomoru świń, obejmujący w gminie Żmudź miejscowości: Dryszczów, Klesztów, Rudno, Wołkowiany, Żmudź, Żmudź Kolonia;
2) obszar zagrożony w powiecie chełmskim o promieniu ok. 7 km poza obszar, o którym mowa w pkt 1, obejmujący następujące miejscowości:
a) w gminie Białopole miejscowości: Białopole, Grobelki, Teresin, Zabudnowo,
b) w gminie Dorohusk miejscowości: Kroczyn, Pogranicze, Skordiów,
c) w gminie Dubienka miejscowości: Kajetanówka, Nowokajetanówka, Radziejów, Siedliszcze, Tuchanie,
d) w gminie Kamień miejscowości: Andrzejów, Czerniejów, Haliczany, Kamień, Koczów, Majdan Pławanicki, Mołodutyn, Natalin, Pławanice, Rudolfin, Strachosław, Wolawce,
e) w gminie Leśniowice miejscowości: Alojzów, Kumów Majoracki, Kumów Plebański, Poniatówka, Sarniak, Teresin, Wygnańce,
f) w gminie Wojsławice miejscowości: Huta, Krasne, Putnowice – Kolonia, Putnowice Wielkie, Turowiec, Wólka Putnowicka,
g) w gminie Żmudź miejscowości: Annopol, Bielin, Gałęzów, Kazimierzówka, Ksawerów, Lipinki, Leszczany, Leszczany Kolonia, Maziarnia, Pobołowice, Pobołowice – Kolonia, Puszcza, Roztoka, Stanisławów, Syczów, Wólka Leszczańska.


§ 2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 pkt 1 zakazuje się:
1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie;
2) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;
3) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;
4) organizowania targów, wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt;Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie;
6) organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów;
7) wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 3. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 pkt 1, nakazuje się:
1) oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:
a) zwierząt,
b) tusz,
c) pasz,
d) nawozów naturalnych,
e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie się choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
4) oznakowanie obszaru poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach, trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”. Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m;
5) wyłożenie na drogach wylotowych z obszaru zapowietrzonego mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym oraz ich utrzymywanie po wyłożeniu w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego;
6) umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, naczyń ze środkiem do dezynfekcji rąk oraz mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym;
7) pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu.


§ 4. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 2, zakazuje się:
1) wywożenia z gospodarstw i przywożenia do gospodarstw świń oraz materiału biologicznego świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie;
2) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;
3) organizowania targów i wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt.


§ 5. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 2, nakazuje się:
1) oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:
a) zwierząt,
b) tusz,
c) pasz,
d) nawozów naturalnych,
e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”. Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m.


§ 6. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, § 3, § 4 i § 5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.


§ 7. Wykonanie rozporządzenia powierza się Staroście Chełmskiemu, Komendantowi Miejskiemu Policji w Chełmie, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, Lubelskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Zarządowi Dróg Powiatowych w Chełmie, Wójtom Gmin wymienionych w § 1.


§ 8. Wójtowie Gmin wymienionych w § 1 oznaczą odpowiednio obszary zapowietrzone w sposób określony w § 3 pkt 4 oraz obszary zagrożone afrykańskim pomorem świń w sposób określony w § 5 pkt 4.


§ 9. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu oraz przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź oraz w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.


§ 10. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.


§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.


z up. Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Chełmie
Zastępca Powiatowego
Lekarza Weterynarii
Arnold Sawicki

 

Załączniki do pobrania:

  1.  Rozporządzenie nr 4 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń - [pobierz]