Ogłoszenie o naborze - insp. wet

Ogłoszenie opublikowano na stronie https://nabory.kprm.gov.pl/ pod numerem 33790

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
inspektor weterynaryjny
do spraw: bezpieczeństwa żywności
w zespole ds. bezpieczeństwa żywności


Miejsce wykonywania pracy: Chełm

Adres urzędu: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie, ul. Browarna 2, 22-100 Chełm

WARUNKI PRACY:

 • praca w siedzibie inspektoratu i na terenie powiatu chełmskiego,
 • wyjazdy w teren samochodem służbowym,
 • obsługa urządzeń biurowych ( komputer, drukarka, skaner, niszczarka, ksero),
 • siedziba urz edu w budynku parterowym, bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych, częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - brak progów, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, toalety niedostosowane do potrzeb, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym

ZAKRES ZADAŃ:

 • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad higieną żywności pochodzenia zwierzęcego - nadzór nad rolniczym handlem detalicznym,
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu realizowanych zadań / postępowania administracyjne, egzekucyjne/,
 • sporządzanie obowiazujacych sprawozdań i raportów w ramach działalnosci zespołu ds bezpieczeństwa żywności,
 • pobieranie próbek do badań oraz prowadzenie monitoringu badań kontrolnych,
 • wykonywanie innych czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej wynikających z przepisów prawa weterynaryjnego i prawa UE,

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne,
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii w terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego oraz KPA,
 • Biegła obsługa komputera ( MS Office - Word, Excel),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Kopia prawa jazdy,
 • Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.09.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie
  ul. Browarna 2
  22-100 Chełm

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie 22-100 Chełm, ul. Browarna 2
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Paweł Głąb 665 795 054 inspektor@ethna.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie 22-100 Chełm, ul. Browarna 2
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

Uprawnienia:

 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych;
 • żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia, list motywacyjny oraz życiorys muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem. Kandydaci spełniający wymagania formalne zakwalifikowani do dalszych etapów naboru będą powiadamiani telefonicznie o ich terminie. Złożone dokumenty nie będą odsyłane, dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 82 565 50 58